Заштита животне средине

 

На основу члана 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу да није потребна  процена  утицаја на животну средину и
утврђивању минималних услова заштите животне средине


Обавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине за Пројекат изградње трансфер станице са рециклажним двориштем, на кп.бр.3415/5КО Књажевац.
Носилац Пројекта је Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“ Књажевац , ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц.
Решење, бр. 501-13/20-06 од 07 .07.2020.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине , Општинска управа, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након анализе специфичности пројекта, локације и спроведеног поступка процене утицаја.
Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта и локације као и мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину и утврдио минималне услове заштите животне средине. Решење у целости можете погледати  овде
Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 480,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.
Датум објаве:07.07.2020године


На основу члана 10. став 1 и 2.,  Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

 

процене утицаја на животну средину

 

Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Сандард“ Књажевац, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднело је захтев, заведен код овог органа  под бр. 501-13/20-06 дана  13.02.2020.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат за изградњу трансфер станице са халом за рециклажу на кп.3415/5КО Књажевац.

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева  сваког радног дана од 12 до 14 часова у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења  и на службеном сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs овде

 

Заинтересовани  органи и организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа.

 Дана 19.06.2020.године


 

На основу члана 10. став 7 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом решењу да није потребна  процена  утицаја на животну средину са
утврђивањем минималних услова заштите животне срединеОбавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину са утврђивањем минималних услова заштите животне средине за Пројекат постројење за управљање неопасним отпадом ( проширење складиштења и механичког третмана за додатне врсте отпада које по карактеру представљају неопасан отпад ) у оквиру постојећег Откупно сабирног центра секундарних сировина са променом назива у(Постројење за управљање неопасним отпадом), у Књажевцу, у улици Спасоја Милкића, 1, на катастарској парцели број 7358 К.О Књажевац, носиоца пројекта „MARAK“ D.O.O KNJAŽEVAC, са седиштем у ул. Књаза Милоша бр. 149, Књажевац.
Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта, локације, мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину затеченог стања, бр. 501-59/08-07 од 17. новембра, 2008. године, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
Решење, бр. 501-3/20-06 од 18.02.2020.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину са утврђивањем минималних услова заштите животне средине , Општинска управа, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.
За Решење у целости је кликни овде

Заинтересовани органи, организације и јавност могу изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања решења а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 480,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

Датум објаве : 20.02.2020 године


На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављујеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну срединуНосилац Пројекта, MARAK DOO KNJAŽEVAC, ул. Књаза Милоша , бр. 149, Књажевац, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр.501-103/20-06 дана  24.01.2020.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат постројење за управљање неопасним отпадом , чија се реализација планира на адреси ул. Спасоја Милкића, бр. бб на катастарској парцели бр. 7358 КО  Књажевац у Књажевцу.
Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.
Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана пријема обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Датум објаве: 29.01.2020 године


 На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, даје следеће


О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


Обавештавају  се заинтересовани органи и организације и јавност да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  Пројекта реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“, чија се реализација планира на к.п. бр. 443/1,443/3 и 444 КО Књажевац, на крову стамбеног објекта у улици Добривоја Радосављевића, бр. 2 у Књажевцу.
Овлашћено лице, LABING D.O.O, Beograd, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића , бр.68, 11000 Београд је у име и за рачун носиоца пројекта, Vip mobile d.o.o Beograd, ул. Mилутинa Mилaнкoвићa , бр. 1ж, 11 070 Нови Београд, поднело  захтев  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину,Пројекта  реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“.
Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  је дана 24.12 2019. године, донело решење број 501-134/19-06, којим је дата сагласност на предметну Студију.
Увид у донето решење може се извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац,   Милоша Обилића, бр.1,  Књажевац   и на службеном сајту Општине  и на линку овде.
Против овог Решења није допуштена жалба.Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема односно објављивања овог Обавештења  у средствима информисања.

Комплетан текст обавештења, решења и образложења можете преузети овде.

 


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09)објављујеОБАВЕШТЕЊЕ
О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи
о Студији о процени утицаја на животну средину       Овлашћено лице, LABING D.O.O, ул.Булевар Кнеза Александра Карађорђевића , бр.68, 11000 Београд је у име и за рачун носиоца пројекта, Vip mobile d.o.o Beograd, ул. Mилутинa Mилaнкoвићa , бр. 1ж, 11 070 Нови Београд, поднело  захтев  заведен код овог органа под бр. 501-134/2019-06 дана 20.11.2019 године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за Пројекат  реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“, чија се реализацијa планира  на к.п. бр. 443/1,443/3 и 444 КО Књажевац, на крову стамбеног објекта у улици Добривоја Радосављевића, бр.2, Књaжeвaц.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова до 20, децембра, 2019. године и на линку овде

У складу са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац., Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац.
Јавна расправа и презентација одржаће се 23, децембра, 2019. године, у просторијама Општинске  управе Књажевац  са почетком у 11.00 часова.

Датум објаве: 28.11.2019.године


На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),

 

Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, даје следеће


 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


Обавештавају  се заинтересовани органи и организације и јавност да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  Пројекта реконструкције магистралног цевовода DN-500 у Књажевцу, чија се реализација планира од Сињег вира према низводним насељима до Књажевца у дужини трасе дистрибутивног  цевовода од  7.269,00 м, носиоца пројекта Јaвнo кoмунaлнoг  прeдузeћа „Стандард“ Књажевац, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц.

Носилац Пројекта Јaвнo кoмунaлнo  прeдузeће „Стандард“ Књажевац, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције магистралног цевовода DN-500 у Књажевцу.

Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  је дана 16. јула 2019. године, донело решење број 501-71/19-06, којим је дата сагласност на предметну Студију.

Увид у решење може се извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац,   Милоша Обилића, бр.1,  Књажевац   и на линку

Против овог Решења није допуштена жалба.Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема односно објављивања овог обавештења  у средствима информисања.

 

 


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09)објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о


Студији о процени утицаја на животну средину

Обавештава се јавност и заинтересовани  органи и организације да је носилац Пројекта, ЈКП„Стандард“Књажевац,ул.Капларова,бр.8А,19350Књажевац,поднеозахтев заведен код овог органа под бр. 501-71/2019-06 дана 14.06.2019 године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат  реконструкције магистралног цевовода DN-500 у Књажевцу, чија се реализација планира од Сињег вира према низводним насељима до Књажевца у дужини трасе дистрибутивног  цевовода од  7.269,00 м.


У складу са чланом 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 69/05) увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину заинтересована јавност може извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажева, радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова , као и на службеном сајту Општине линк у рoку oд 20 дaнa oд дaнa објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и чланом  6.  наведеног правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе  и достављају у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац., ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац.


Јавна расправа и презентација Студије биће одржана  у просторијама Општинске управе Књажевац  дана, 15. 07. 2019.  године са почетком у 11:00 часова.


Датум објаве: 17.06.2019 године


На основу члана 10. став 7 и члана 29 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину и

утврђивању минималних услова заштите животне срединеОбавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине за Пројект  реконструкције дистрибутивне мреже у центру градског насеља Књажевац, који обухвата следеће улице: Бранка Металца, Светозара Марковића, Југ Богданову, Хајдук Вељкову, Његошеву, Лоле Рибара  и Војводе Путника, на катастарским парцелама бр. 1601, 1602, 1603, 1605, 818/10, 1606, 942, 1612, 2917/1, 6185/2, 333 и 7054 све у  КО Књажевац. Носилац Пројекта је Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“ Књажевац , ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц.

Решење, бр. 501-47/19-06 од 09.04.2019.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине , Општинска управа, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка

Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта и локације као и мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. За  Решење у целости кликни овде

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.


Датум објаве: 09.05.2019године

На основу члана 10. став 7 и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и

одређивању обима и садржаја студије

Обавештавамо вас да је донето Решење  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије за Пројекaт реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“, чија се реализацијa планира  на к.п. бр. 443/1,443/3 и 444 КО Књажевац, на крову објекта у улици Добривоја Радосављевића, бр.2, Књaжeвaц. Носилац пројекта је Vip mobile d.o.o Beograd, ул. Mилутинa Mилaнкoвићa , бр. 1ж, 11 070 Нови Београд.

Решење бр. 501-154/2018-06 од 06.05.2019. год., да је потребна процена утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије, Општинска управа , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта, података о предметној локацији,  као и то да је околина предметне локације, зона повећане осетљивости ( густo нaсeљeнa стaмбeнa зoнa) а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење  о  потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије. За Решење у целости кликни овде

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.


Датум објаве: 09.05.2019године

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се  заинтеросовани органи и организације и јавност  да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  пројекта базна станица мобилне телефоније „ Књажевац 4“, чиja сe рeaлизaциja плaнирa на адреси у ул. Илије Бирчанина бр.1А, на катастарској парцели бр. 4966 КО  Књажевац у Књажевцу.

Носилац Пројекта "Теленор" д.o.o. Београд, ул.Oмладинских бригада , бр. 90, 11070 Нови Београд, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније "Књажевац 4“.

Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  је дана 23. априла 2019. године, донело решење број 501-37/19-06, којим је дата сагласност на предметну Студију.

Увид у донето решење може се извршити у просторији, бр. 42 Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1,  Књажевац и на службеном сајту Општине , www.knjazevac.rs.

За решење у целости кликните овде

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана  објављивања овог Обавештења  у средствима информисања.


Дaту oбjaвe , 24.04.2019 гoдинe

а основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављујеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину


Oвлaшћeнo лицe Привредно друштво LABING DOO, у име и за рачун носиоца пројекта Привредног друштва, VIP MOBILE DOO BEOGRAD, ул. Милутина Миланковића бр.1ж.,11 000 Београд, поднело је захтев заведен код овог органа  под бр.501-154/18-06 дана  28.12.2018.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекaт  реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“, чија се реализација планира на крову постојећег објекта , на адреси ул. Добривоја Радосављевића , бр.2. на к.п. бр. 443/1,443/3 и 444 КО  Књажевац у Књажевцу.
Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.
Заинтересовани  органи и организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
С поштовањем ,

Датум објаве: 12.04.2019 годинеНа основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну срединуOвлaшћeнo лицe PREDUZEĆE ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I EKOLOGIJU „ECOLogica Urbo“ DOO KRAGUJEVAC, у име и за рачун носиоца Пројекта, Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднело је захтев, заведен код овог органа  под бр. 501-47/19-06 дана  09.04.2019.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројект  реконструкције дистрибутивне мреже у центру градског насеља Књажевац који обухвата следеће улице: Бранка Металца, Светозара Марковића, Југ Богданову, Хајдук Вељкову, Његошеву, Лоле Рибара  и Војводе Путника.
Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.
Заинтересовани  органи и организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
С поштовањем ,


Датум објаве: 12.04.2019 године

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  пројекта базна станица мобилне телефоније „ Књажевац 3“, чиja сe рeaлизaциja плaнирa на адреси ул. 9. Бригаде, бр.21, на катастарској парцели бр. 6831/2 КО  Књажевац у Књажевцу.

Носилац Пројекта "ТEЛEНOР" д.o.o. Београд, ул.Oмладинских бригада 90, Нови Београд, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније "Књажевац3“.

Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  је дана 04. марта 2019. године донело решење број 501-11/19-06, којим је дата сагласност на предметну Студију.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана  објављивања овог Обавештења  у средствима информисања.

У циљу обавештавања заинтересоване јавности текст решења објављује се у целости.

За решење у целости кликните овде

Дaтум oбjaвe:  05. марта 2019.

Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја

на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније „Књажевац 4“

Обавештава се јавност и заинтересовани  органи и организације да је носилац Пројекта, „Теленор“ д.о.о Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд, поднео  захтев, заведен код овог органа под бр. 501-37/2019-06 дана 25.03.2019 године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 4 “, чија се реализација планира на врху објекта ( инсталација антена на крову  објекта а инсталација кабинета  у поткровљу ) , на адреси ул. Илије Бирчанина 1А, на катастарској парцели бр. 4966 КО Књажевац у Књажевцу.

У складу са чланом 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 69/05) увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину заинтересована јавност може извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова , као и на службеном сајту Општине www.knjazevac.rs у рoку oд 20 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oвoг oбaвeштeњa.

У складу са чланом 4. став 2. и чланом  6.  Горе наведеног правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе  и достављају у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац., ул. Милоша Обилића,бр.1.Књажевац.                  
Јавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана  у просторијама Општинске управе Књажевац , дана  19.  априла, 2019.  године са почетком у 11:00 часова.


Датум објаве: 26.03.2018 године

На основу члана 10. став 7. и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије

Обавештавамо вас да је донето Решење  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије за Пројекат  Базна станица мобилне телефоније „Књажевац 4“, чија се реализацији планира на к.п. бр.4966 КО Књажевац, у улици Илије Бирчанина, бр. 1A, Књaжeвaц, носилац пројекта је Предузеће за телекомуникације „Теленор д.о.о“, Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд

Решење бр. 501-1/2019-06 од 08.02.2019. год., о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије, Општинска управа Књажевац , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта, података о локацији, и специфичности предметне локације, зона повећане осетљивости (густо насељена стамбена зона) а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење  о  потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

За Решење у целости кликни овде.

Датум објаве, 08.02.2018.године

На основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности , објављујеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије

Обавештавамо вас да је донето Решење, о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије за Пројекат замене магистралног вода ДН 500, замене старих ПВЦ ДН 400 цеви и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града у Књaжeвцу. Носилац пројекта је Јaвнo кoмунaлнo прeдузeће „СТАНДАРД“ Књажевац.

Решење бр. 501-75/2018-06 од 04.02.2019. год., о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Примењујући начело превенције и предострожности, члан. 9 став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр:135/04, 36/09, 36/09-др: закон, 72/09 –др: закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др: закон)), којим је прописано да свaкa aктивнoст мoрa бити плaнирaнa и спрoвeдeнa нa нaчин дa између осталог прoузрoкуje нajмaњу мoгућу прoмeну у живoтнoj срeдини, прeдстaвљa нajмaњи ризик пo живoтну срeдину и здрaвљe људи , анализом захтева носиоца пројекта, узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. Инфраструктурни пројекти, под тачка 9) Објекти за јавно водоснабдевање – изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде ( сви пројекти ) за које се може захтевати израда Студије о процени утицаја на животну средину, као и специфичности пројекта и локације и достављено мишљење Савета МЗ Подвис,Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења Министру Министарства заштите животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама

Зa рeшeњe у цeлoсти кликни oвдe.


Дaтум oбjaвe: 04.02.2019.гoдинe

Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину Пројекта, базна станица мобилне телефоније „ Књажевац 3“


Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа под бр. 501-11/2019-06 дана 24.01.2019године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 3“, чија се реализација планира на подесту степеништа на нивоу тавана стамбеног објекта , на адреси ул. 9. Бригаде, бр.21, на катастарској парцели бр. 6831/2 КО  Књажевац у Књажевцу.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова до 22, фебруара, 2019. године.

У складу са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац., Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац.
Јавна расправа и презентација одржаће се 25, фебруара, 2019. године, у просторијама Општинске  управе Књажевац  са почетком у 11.00 часова.

Датум објаве:25.01.2019

На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр.501-1/19-06 дана  10.01.2019.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 4“, чија се реализација планира у oквиру стaмбeнoг oбjeктa , на адреси у ул. Илиje Бирчaнинa, бр.1A, на катастарској парцели бр. 4966 КО  Књажевац у Књажевцу.

Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..


Датум објаве:14.01.2019 године

На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр. 501-75/18-06 дана  29.05.2018.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројект замене магистралног вода ДН 500, замене старих ПВЦ  ДН 400 цеви и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града у Књажевцу.

Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Заинтересовани  органи и организације  у року од 10 дана од дана пријема обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на  адресу Општинска управа Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац


Датум објаве: 28.12.2018.године

На основу члана 10. став 7 и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије

Обавештавамо вас да је донето Решење,  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије за Пројекат  Базна станица мобилне телефоније „Књажевац3“, чија се реализацији планира на к.п. бр. 6831 КО Књажевац у ул. 9. Бригaдe , бр. 21, Књaжeвaц,. Носилац пројекта је Предузеће за телекомуникације „Теленор д.о.о“, Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд

Решење бр. 501-141/2018-06 од 17.12.2018. год., да је потребна процена утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије, Општинска управа , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта, података о предметној локацији,  као и то да је околина предметне локације, зона повећане осетљивости ( стамбени објекти, шкoла, прeдшкoлска устaнoва, дeчja игрaлиштa) а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење  о  потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије. Решење у целости је на сајту www.knjazevac.rs .

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

Зa рeшeњe у цeлoсти кликни oвдe.


Дaтум oбjaвe: 17.12.2018.гoдинe
На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину


Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр.501-141/18-06 дана  22.11.2018.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 3“, чија се реализација планира на подесту степеништа на нивоу тавана стамбеног објекта , на адреси ул. 9. Бригаде, бр.21, на катастарској парцели бр. 6831/2 КО  Књажевац у Књажевцу.
Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.
Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Датум објаве 27.11.2018.године
На основу чл.69 став 1 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности објављује:ОБАВЕШТЕЊЕ


Да је на захтев оператера  постројења за  управљање отпадом ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, са седиштем у ул. Капларова, бр. 8,Књажевац, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада,  индексног броја 15 01 02 ( ПЕТ - комунални амбалажни отпад ) за локацију у  ул. 9 –те Бригаде, бб, на кп.бр. 3462/1 КО Књажевац , регистарског броја 4, коју је 14.05.2012.год. под бројем 501-96/11-07 издало Одељење за општу управу и скупштинске послове, Општинске управе, општине Књажевац.
Решење о измени Решења издаје се оператеру ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, под бројем 501-75/18-06, сходно Закону о управљању отпадом („Службени глкасник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Измена решења односи се на промену квалификованог лица одговорно за стручни рад у постројењу.
Увид у издато Решење заинтересована јавност може извршити у Општинској управи Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жлба се изјављује Министру министарства заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном таксом , Тар.. бр.6 у износу од 460,00 динара, ( број текућег рачуна: 840 – 742221843 -57, Корисник Буџет Републике Србије, по моделу  97, са позив на број 68 – 107, сврха уплате „Републичка административна такса“).


Датум објаве 02.07.2018.године
На основу чл.69 став 1 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ


О пријему захтева дана 07.06.2018.год за измену  интегралне дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада, на територији општине Књажевац,  индексног броја 15 01 02 (ПЕТ - комунални амбалажни отпад) , оператера ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, са седиштем у ул. Капларова, бр. 8, за локацију у  ул. 9 –те Бригаде, бб  Књажевац, на кп.бр. 3462/1 КО Књажевац , регистарског броја 4, коју је 14.05.2012.год. под бројем 501-96/11-07 издало Одељење за општу управу и скупштинске послове, Општинске управе, општине Књажевац.
У Захтеву је наведено да постојећа дозвола треба да се измени у делу који се односи на квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу – промена лица.
Оператер је регистрован код АПР-а, (матични бр. 07208324), претежна делатност  3600-  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог обавештења, односно до 28.06.2018.год., на е-маил: lastic.milivojevic knjazevac.rs
Увид у поднети Захтев заинтересована јавност може извршити у Општинској управи Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

Датум објаве 13.06.2018.године
Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу члана 69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује


О б а в е ш т е њ е

О донетом решењу о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада. Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност да је на захтев оператера ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ са седиштем у Књажевцу , ул.Капларова 8А, издато Решење о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада РЕГИСТАРСКОГ БРОЈА 07.
У спроведеном поступку донето је Решење бр.501-85/2017-06 од 27.12.2017.год., којим је оператеру ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ из Књажевца издата дозвола за транспорт неопасног отпада, на територији општине Књажевац, на основу захтева и достављене документације од стране оператера, а у складу са чл. 59 и чл. 60 став 3 и чл. 70 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, радним даном у просторији Општинске управе Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, канцеларија бр. 42, у времену од 7 до 15 часова.
Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном Републичком административном таксом од 440 дин., на жиро рачун бр. 840-742221-843-57 са позивом на број 97-41-116.


Дана. 26.10.2017.године


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац , на основу члана 25. а у вези са чланом 29. Закона о процени  утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 135/04  и  36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“

Обавештавамо Вас да је донето Решење о давању сагласности на Студију о проценти утицаја на животну средину Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“, чија се реализација планира на кат. парц. бр.2281 КО Горња Каменица, носилац Пројекта је предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, ул. Таковска 2.


Решење о давању сагласности је донето на основу спроведеног поступка и Предлога одлуке која је саставни део Извештаја Техничке комисије. У току поступка утврђено је да Пројекат Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“ у току реализације неће имати негативног утицаја на животну средину уз примену прописаних мера.

Носилац Пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, је дужан да примењује све мере заштите животне средине Студијом предвиђене у поглављима:


8. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину и то:

- Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење;

- Мере које ће се предузети у случају удеса;

- Планови и техничка решења заштите животне средине (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација и др.);

- Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину;

- Мере током извођења грађевинских радова;

- Мере током редовног рада;

- Обавезне мере заштите по престанку рада базне станице

- Контролисана зона;

Носилац Пројекта је дужан да обезбеди извршење Програма праћења утицаја на животну средину у свему према поглављу :

9. Програм праћења утицаја на животну средину и то:

- Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину;

- Параметре на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину;

- Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара.

Текст Решења у целости можете преузети овде


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац , на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину, Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“, Горња Каменица,

Носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д., Београд, Ул. Таковска 2, 11000 Београд, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“ , на катастарској парцели број 2281,Горња Каменица,општина Књажевац

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просториј бр. 42, Општинске управе ,општине Књажевац,Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова до 02, октобра, 2017. године.

У складу са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац., Милоша Обилића 1, 19350Књажевац.
Јавна расправа и презентација одржаће се 03, октобра, 2017. године, у просторијама Општинске управе општине Књажевац са почетком у 11.00 часова.

Објављено дана: 07.09.2017.годинеОпштинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу чл.69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује:

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search