www.knjazevac.rs

Јавни огласи и обавештења
Friday, 24 July 2009 09:24

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015 и 5/2017), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана  21.04.2017. године, расписује

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

1. Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној

својини општине Књажевац, за изградњу производно - пословних објеката са магацинима, у складу са важећим планским документима, на следећој локацији у Књажевцу:

 

Адреса: Књажевац, улица 22. децембар;

Кат. Парцела: 1898, уписана у ЛН. бр. 10320 КО Књажевац, као јавна својина општине Књажевац;

Површина катастарске парцеле односно грађевинске парцеле: 0.79,84 ха;

Статус кат. парцеле: Дефинисан Планом генералне регулације Књажевца  („Службени лист општине Књажевац“, број 9/1/11 и 33/16);

Предвиђена градња: производно-пословни објекти са магацинима (прехрамбена индустрија, кожарска индустрија, услужно и производно занатство и слично, осим објеката који угрожавају животну средину (бука, штетни гасови и сл.) у складу са Законом о заштити животне средине);

Спратност: мах По+П+2+Пк за пословне објекте;

Коефицијент заузетости парцеле: Кз = 60%;

Комунална опремљеност објектима друштвеног стандарда: добра;

Саобраћајна повезаност са државним путем IБ реда број 35 и са локалним путевима; односно градским центром, радним зонама и другим садржајима у насељу: добра – асфалтним коловозом;

Опремљеност комуналном инфраструктуром (В, К, Ел. инст., ПТТ): Биће ближе дефинисана условима одговорних Јавних предузећа који су неопходни приликом издавања локацијских услова у складу са Законом о планирању и изградњи.

 

2.  Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015 и 5/2017) и износи 4.790.400,00 динара.

Гарантни износ одређује се у износу од 40% од почетне цене и износи 1.916.160,00 динара.

Будући инвеститор објекта је у обавези да плати допринос за уређивање грађевинског земљишта у складу са одлуком којом се регулише ова област.

Грађевинско земљиште се отуђује у виђеном стању.

Заинтересовани могу разгледати предметну локацију према договору са ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.

 

3. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која поднесу

пријаве на начин одређен овим огласом и уплате гарантни износ на рачун буџета општине Књажевац, број 840-592804-17.

Учеснику јавног надметања који постигне највећу цену земљишта и добије земљиште у својину, гарантни износ се урачунава у цену земљишта. Осталим учесницима гарантни износ се враћа у року од 8 дана.

У случају да учесник у поступку јавног надметања, не приступи јавном надметању или не учествује у јавном надметању са понуђеним почетним износом цене земљишта као и учесник који је понудио највиши износ цене земљишта одустане од закључења уговора губи право на повраћај гарантног износа.

4. Пријаве за учешће на јвном надметању се подносе у затвореној коверти са назнаком

„За Комисију за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац“.

 

Пријава за учешће на јавном надметању мора да садржи:

1)     За физичка лица: име, презиме и адресу, као и матични број пријављеног физичког лица, а за предузетнике и податке о упису у регистар надлежног органа (као и порески идентификациони број).

2)     За правна лица: назив, односно фирму и седиште правног лица, податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа), порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат, овлашћење за заступање оверено од стране надлежног органа.

3)     Доказ о уплаћеном гарантном износу,

4)     Изјаву о прихватању услова из огласа.

 

Пријаве за јавно надметање се подносе у периоду од 25.04.2017. године до 24.05 2017.

године.

Пријава поднета у отвореној коверти сматраће се неуредном и као таква биће одбачена.

Неблаговремено поднета пријава се неотворена враћа подносиоцу са обавештењем да је

иста неблаговремено поднета.

 

5. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна

благовремена и потупуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се грађевинско земљиште отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.

Уколико учесник из става 2. ове тачке Огласа не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.

Председник, и чланови Комисије не могу бити учесници у поступку јавног надметања.

 

6. Јавно надметање ће се одржати дана 29.05.2017. године у просторијама општине

Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, соба број 1 (сала Општинског већа) у 12 сати.

 

7. Поступак по огласу спроводи Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског

земљишта у јавној својини општине Књажевац .

Комисија по окончаном поступку утврђује Предлог за избор најповољнијег понуђача.

 

8. Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то

земљиште, и која се не може накнадно умањити.

Цена грађевинског земљишта које се отуђује, плаћа се у целости тј. у једнократном износу

пре овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

Код једнократног плаћања цене грађевинског земљишта у јавној својини лицу које понуди

највећу цену за то земљиште, одобрава се попуст од 50% од утврђене цене грађевинског земљишта.

Попуст који одобрава општина Књажевац као власник грађевинског земљишта за једнократно плаћање одређене цене не сматра се умањењем највеће цене.

 

9.  Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине након спроведеног поступка јавног надметања, на предлог Општинског већа, доноси Скупштина општине.

На основу Одлуке из претходног става, закључује се Уговор између општине Књажевац и лица коме се отуђује грађевинско земљиште.

У име општине Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине закључује председник Општине уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва општине Књажевац.

 

10. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својиникојим ће се регулисати међусобна права и обавезе закључује се  у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке

Уколико лице коме се земљиште отуђује не приступи закључивању уговора из става 1. ове тачке Огласа,  Скупштина Општине доноси Одлуку којом ће ставити ван снаге Одлуку о отуђењу земљишта из тачке 9. овог  огласа.

Одлука Скупштине општине непосредно се доставља лицу на које се односи.

Одлука Скупштине општине је коначна.

 

 

11. Трошкови овере Уговора, пореза и укњижбе у јавним катастарским књигама и други

трошкови отуђења грађевиснког земљишта падају на терет купца.

 

12. О резултатима огласа учесници ће бити обавештени на сам дан одржавања јавног

надметања.

Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124.

 

13. Оглас ће бити објављен у средствима јавног информисања, на сајту општине и Огласној

табли Општинске управе.На основу члана 9. и  10. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама («Сл. лист општинe Књажевац», бр. 8/2008, бр. 12/2013, бр. 20/2013, 13/2015 и 25/2016 – пречишћен текст) и члана 51. Статута општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», бр. 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 30.03.2017. године, расписало јеО Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Општина Књажевац даје у закуп локације за постављање мањих монтажних објеката – гаража, киоска и бараке, у

складу са Планом  локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама ( „Сл. лист општине Књажевац“, бр. 3/2017), и то:


Редни број

Бр. локације

Број                            кат. парцелe

(део)

Опис локације и број  јединица

-       Тип

објекта

Габарит

објекта

Површ.

м²

Почетни износ

закупнине за

локацију

Гарантни износ

за учешће у

поступку јавног

надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1.


40


130/1

Простор између улице Милана Пунчића и

улице Јанка Катића

(за пет монтажне  гараже)


Лимена гаражаЗа монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 11


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 12


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 13


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

2.

27

394/1

Иза зграде „Тимок“ бр. 12

(за једну монтажну гараже)


Лимена

гаража


За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара


3.

7

591/3 и

593

Ул. А. Агићева на слободном простору

иза зграде 9А

Лимена гаража


За монт. гаражу бр. 2


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 6


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 8


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 10


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 13


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 14


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

За монт. гаражу бр. 17


3,00 х 5,00

15,00

645,00 динара

3.225,00 динара

4.

6

486

До зграде „Напретка“ у ул. Књаза Милоша


киоск
за киоск бр. 2


2,00 х 3,00

6,00

1.944,00 динара

9.720,00 динара

5.

15.

902

Испод Цркве

У ул. Карађорђевој

За монтажну бараку 3

барака

5,00 х 5,00

25

3.250,00 динара

16.250,00 динара

6.

17

463 и 464

Ул. Књаза Милоша


барака


За бараку бр. 2


5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара

За бараку бр. 3


5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара

За бараку бр. 4


5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара

За бараку бр. 5


5,40 х 5,40

29,16

4.724,00 динара

23.620,00 динара

7.

5

940/1

Иза зграде општинског суда

(за три бараке)


барака


за бараку бр. 1


3,60 х 5,50

19,80

2.990 динара

14.950,00 динара

за бараку бр. 2


3,60 х 5,50

19,80

2.990 динара

14.950,00 динара
за бараку бр. 3


3,60 х 5,50

19.80

2.990 динара

14.950,00 динара


2. Намена објеката је одређена према категорији објекта - монтажна гаража, барака, киоск.


3. Локације наведене у тачки 1. Огласа, дају се у закуп на одређено време до 5 година.
4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која положе гарантни износ у висини петоструког износа почетне месечне закупнине за целу локацију за коју се даје у закуп и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује у буџет Општине, на жиро рачун број 840-592804-17, приликом подношења пријава.


5. Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци локација имају дуговања због неизмирених обавеза  по основу закупнине и дуговања за комуналне трошкове и друге неизмирене обавезе према јавном предузећу “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац и ЈКП “Стандард” Књажевац, најповољнији понуђачи за закуп локације који су одустали од закључења Уговора о закупу, у року од 3 године, од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

О измиреним обавезама према јавним предузећима прилаже се потврда.


6. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за локацију за монтажну гаражу, бараку или киоск”, преко надлежног Одељења Општинске управе за давање у закуп локација. На коверти назначити број локације за коју се подноси пријава.


7. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, име и презиме, адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назнаку локације која је предмет закупа, фирму и матични број (копију решења о упису у одговарајући регистар, копију потврде о извршеној регистрацији- ПИБ), име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију овлашћења за заступање приликом отварања понуда коју доноси надлежни орган, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.


8. На омоту приспелих пријава, означује се датум предаје, а учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.


9. Писане пријаве подносе се у периоду од 03.04.2017. године до 10.04.2017. године.


10. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.


11. Јавно надметање ће се одржати дана 12.04.2017. године, и то:


а) за локацију под редним бројем 1

– за монтажну гаражу бр. 2 у 10,00 сати,

– за монтажну гаражу бр. 11 у 10,00 сати

-  за монтажну гаражу бр. 12 у 10,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 13 у 10,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 10,15 сати,


б) за локацију под редним бројем 2

- за монтажну гаражу бр. 8 у 10,30 сати


в) за локацију под редним бројем 3

-  за монтажну гаражу бр. 2 у 10,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 6 у 11,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 8 у 11,15 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 10 у 11,30 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 13 у 11,45 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 14 у 12,00 сати,

-  за монтажну гаражу бр. 17 у 12,15 сати,


г) за локацију под редним бројем 4

-  за киоск бр. 2 у 12,30 сати,

д) за локацију под редним бројем 5

-  за бараку  бр. 3 у 12,45 сати,


ђ) за локацију под редним бројем 6

- за бараку бр. 2 у 13,00 сати,

- за бараку бр. 3 у 13,15 сати

- за бараку бр. 4 у 13,45 сати,

- за бараку бр.5 у 14,00 сати


ж) за локацију под редним бројем 7

- за бараку бр. 1 у 14,15 сати,

- за бараку бр. 2 у 14,30 сати

- за бараку бр. 3 у 14,45 сати


у просторијама општине Књажевац, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за давање у закуп локација, ако су достављене најмање две независне пријаве, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.


12. Поступак по огласу спровешће комисија за спровођење поступка давања у закуп локација.

Учесници јавног надметања, пред комисијом усмено дају своје понуде.

Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 10% а највише за 20% од износа претходне понуде.

Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву комисије, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

Поступак јавног надметања може трајати најдуже сат времена од започињања поступка. Уколико се поступак јавног надметања не оконча у  року од једног сата, последња дата понуда – износ узима се као најповољнија.

Право на доделу локације за монтажну гаражу, киоск или бараку стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине за локацију.


13. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.


14. На основу предлога комисије, Општинско веће доноси Решење о давању у закуп локације.

Учесник огласа коме је решењем дата локација у закуп, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана пријема Решења, закључи Уговор о закупу локације.


15. Учеснику огласа са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначног Решења, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 5 дана, од дана одржане лицитације.


16. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу локације, или у прописаном року не закључи уговор о закупу, локација се додељује другом најповољнијем понуђачу.

Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа.


17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.


18. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене менице у износу петогодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу, што ће се ближе регулисати уговором о обезбеђењу, који ће закључити закуподавац и закупац пре закључења уговора о закупу локације.


19. Закупац не може: преносити право закупа локације или њеног дела на друго лице, издати монтажну објекат у закуп или подзакуп другом лицу.


20. Закупац је у обавези да локацију користи у складу са прописима и наменом.


21. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 731-623, локал 124.


22. Оглас ће бити објављен на сајту општине, огласној табли Општинске управе општине Књажевац, огласној табли Месне канцеларије Минићево и у средствима информисања.


Обрадио:

Правник Снежана Ристић

____________________

Руководилац Одељења,

Дипл. грађ. инж. Зоран Ђорђевић

____________________


Број: 463-17/2017-09

Датум: 30.03.2017. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

мр Милан Ђокић


_________________________На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр 88/2011 и 104/2016) објављује се Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац - Одлукa Надзорног одбора ЈКП Стандард о усвајању предлога ценовника комуналних услуга са образложењем. Комплетан материјал можете преузети овде

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Књажевац» број 07/2014), Општинско веће општине Књажевац је, уз сагласност Министарства бр. 320-11-08792/2016-14 од 27.12.2016.године, донело


ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ


и расписује


О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

I

- Предмет јавног надметања –


1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Kњажевац у следећим катастарским општинама:

КО


Број

јавног надметања

Површина

(ха,ар,м2)

Почетна

цена

(дин/ха)

Депозит

(дин)

20%

Период

закупа

(год)

Степен

заштите

БУЛИНОВАЦ

1

0,6122

1.901,76

232,85

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

2

0,0865

271,72

4,70

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

3

0,1784

264,26

9,43

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

4

0,1610

307,90

9,91

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

5

0,8624

253,57

43,74

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

6

2,3425

253,57

118,80

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

7

0,3412

279,02

19,04

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

8

1,1333

190,04

43,07

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

9

24,1362

187,16

903,45

1


БАЊСКИ ОРЕШАЦ

10

50,5579

187,16

1.892,45

1


БЕРЧИНОВАЦ

11

7,8334

489,02

766,14

1


БЕРЧИНОВАЦ

12

2,9269

1.267,84

742,17

1


БЕРЧИНОВАЦ

13

1,2099

489,02

118,33

1


БЕРЧИНОВАЦ

14

1,7061

1.549,23

528,63

1


ВАСИЉ

15

0,6841

2.408,93

329,59

1


ВАСИЉ

16

5,8656

2.445,11

2.868,41

1


ВАСИЉ

17

1,1535

461,85

106,55

1


ВАСИЉ

18

149,8300

434,69

13.025,83

1


ВАСИЉ

19

2,8146

489,02

275,28

1


ВИНА

20

0,1915

434,69

16,65

1


ВИНА

21

0,3625

1.539,52

111,61

1


ВИНА

22

0,7614

495,20

75,41

1


ВИНА

23

0,4796

1.539,52

147,67

1


ВИНА

24

1,3066

1.539,52

402,29

1


ВИНА

25

0,2169

1.272,10

55,18

1


ВИНА

26

0,9336

756,34

141,22

1


ВИНА

27

0,3049

731,10

44,58

1


ВИНА

28

1,7073

666,15

227,46

1


ВИНА

29

0,3315

1.901,76

126,09

1


ВИНА

30

1,6602

1.136,32

377,30

1


ВИНА

31

0,3557

434,69

30,92

1


ВИНА

32

0,2534

434,69

22,03

1


ВИНА

33

0,6332

389,40

49,31

1


ВИНА

34

0,5527

1.539,52

170,18

1


ВИНА

35

0,3115

1.539,52

95,91

1


ВИНА

36

1,0936

1.421,06

310,81

1


ВИНА

37

0,4985

1.428,04

142,38

1


ВИНА

38

0,1940

915,87

35,54

1


ВИНА

39

0,3468

1.996,09

138,45

1


ВИНА

40

0,1092

483,56

10,56

1


ВИНА

41

0,0656

845,35

11,09

1


ВИНА

42

0,0627

434,69

5,45

1


ВИНА

43

0,1875

434,69

16,30

1


ВИНА

44

0,6726

1.198,51

161,22

1


ВИНА

45

0,4285

1.539,52

131,94

1


ВИНА

46

0,5594

1.327,47

148,52

1


ВИНА

47

0,0492

1.449,84

14,27

1


ВИНА

48

0,2372

2.524,98

119,79

1


ВИНА

49

0,1909

1.719,62

65,66

1


ВИНА

50

0,0866

466,61

8,08

1


ВИНА

51

0,1035

2.144,88

44,40

1


ВИНА

52

0,0871

2.446,05

42,61

1


ВИНА

53

0,7399

1.782,95

263,84

1


ВИНА

54

0,2818

915,73

51,61

1


ВИНА

55

0,2175

1.901,76

82,73

1


ВИНА

56

0,0951

1.933,47

36,77

1


ВИНА

57

0,4669

2.173,43

202,96

1


ВИНА

58

0,1432

2.383,45

68,26

1


ВИНА

59

0,0977

2.146,46

41,94

1


ВИНА

60

0,6227

2.290,88

285,31

1


ВИНА

61

0,2403

2.445,11

117,51

1


ВИНА

62

1,811

2.421,31

877,00

1


ВИНА

63

3,3597

2.049,18

1.376,92

1


ВИНА

64

2,0943

2.269,75

950,71

1


ВИНА

65

0,2031

2.445,11

99,32

1


ВИНА

66

0,5063

2.445,11

247,59

1


ВИНА

67

1,5472

2.445,11

756,62

1


ВИНА

68

1,0538

2.355,89

496,53

1


ВИНА

69

0,5968

2.361,73

281,90

1


ВИНА

70

0,2896

2.326,24

134,74

1


ВИНА

71

2,5736

2.102,26

1.082,07

1


ВИНА

72

23,2664

434,69

2.022,72

1


ВИНА

73

0,095

1.062,70

20,19

1


ВИНА

74

1,5478

606,53

187,76

1


ВИНА

75

0,0838

1.901,76

31,87

1


ВИНА

76

0,109

434,69

9,48

1


ВИНА

77

0,4702

434,69

40,88

1


ВИНА

78

0,1466

434,69

12,75

1


ВИНА

79

0,2917

1.901,76

110,95

1


ВИНА

80

0,2704

2.389,35

129,22

1


ВИНА

81

0,0446

2.173,43

19,39

1


ВИНА

82

42,8555

434,69

3.725,75

1


ВИНА

83

8,1015

434,69

704,32

1


ВИНА

84

12,5671

434,69

1.092,55

1


ВИНА

85

0,0747

1.539,52

23,00

1


ШУМАН ТОПЛА

86

0,1116

2.173,43

48,51

1


ШУМАН ТОПЛА

87

0,1149

2.173,43

49,95

1


СЛАТИНА

88

0,4088

2.173,43

177,70

1


СЛАТИНА

89

3,4326

504,44

346,31

1


ЗОРУНОВАЦ

90

0,0450

1.267,84

11,41

1


ЗОРУНОВАЦ

91

0,3330

935,78

62,32

1


ЗОРУНОВАЦ

92

0,3575

1.267,84

90,65

1


ЗОРУНОВАЦ

93

0,3309

935,78

61,93

1


ЗОРУНОВАЦ

94

0,2518

935,78

47,13

1


ЗОРУНОВАЦ

95

2,1819

772,31

337,02

1


ЗОРУНОВАЦ

96

0,8388

1.539,52

258,27

1


ЗОРУНОВАЦ

97

0,0841

1.105,78

18,60

1


ЗОРУНОВАЦ

98

0,1174

549,40

12,90

1


ЗОРУНОВАЦ

99

0,3745

549,40

41,15

1


ЗОРУНОВАЦ

100

0,3209

1.289,70

82,77

1


ЗОРУНОВАЦ

101

2,1820

1.557,72

679,79

1


ЗОРУНОВАЦ

102

0,5379

838,29

90,18

1


ЗОРУНОВАЦ

103

8,1365

530,81

863,79

1


ЗОРУНОВАЦ

104

3,6783

1.260,82

927,54

1


БУЧЈЕ

105

0,1699

452,79

15,39

1


БУЧЈЕ

106

1,2620

1.356,73

342,44

1


БУЧЈЕ

107

0,9642

1.011,19

195,00

1


БУЧЈЕ

108

1,5082

982,60

296,39

1


БУЧЈЕ

109

1,5007

637,97

191,48

1


БУЧЈЕ

110

0,5428

1.041,88

113,11

1


БУЧЈЕ

111

0,3398

613,81

41,71

1


БУЧЈЕ

112

0,7265

358,66

52,11

1


БУЧЈЕ

113

0,0563

380,35

4,28

1


БУЧЈЕ

114

0,4111

315,04

25,90

1


БУЧЈЕ

115

2,5530

380,35

194,21

1


БУЧЈЕ

116

0,7596

277,53

42,16

1


БУЧЈЕ

117

2,5854

254,04

131,36

1


БУЧЈЕ

118

0,6554

766,31

100,45

1


БУЧЈЕ

119

0,3340

579,36

38,70

1


БУЧЈЕ

120

0,9011

474,32

85,48

1


БУЧЈЕ

121

0,3425

653,81

44,79

1


БУЧЈЕ

122

0,4631

340,63

31,55

1


БУЧЈЕ

123

2,5932

434,69

225,45

1


БУЧЈЕ

124

1,4199

187,16

53,15

1


БУЧЈЕ

125

0,1568

307,90

9,66

1


БУЧЈЕ

126

0,3863

669,48

51,72

1


БУЧЈЕ

127

0,8693

505,77

87,93

1


БУЧЈЕ

128

1,0522

330,12

69,47

1


БУЧЈЕ

129

0,9497

1.065,99

202,47

1


БУЧЈЕ

130

0,3547

538,49

38,20

1


БУЧЈЕ

131

0,4206

495,02

41,64

1


БУЧЈЕ

132

0,2490

1.219,87

60,75

1


БУЧЈЕ

133

0,5082

311,77

31,69

1


БУЧЈЕ

134

1,7729

893,14

316,69

1


БУЧЈЕ

135

0,9783

737,04

144,21

1


БУЧЈЕ

136

0,3216

391,98

25,21

1


БУЧЈЕ

137

1,1095

211,99

47,04

1


БУЧЈЕ

138

3,9386

403,91

318,16

1


БУЧЈЕ

139

0,3992

477,63

38,13

1


БУЧЈЕ

140

15,2027

211,72

643,73

1


БУЧЈЕ

141

0,8484

1.103,66

187,27

1


БУЧЈЕ

142

0,6946

376,19

52,26

1


БУЧЈЕ

143

0,0641

1.307,79

16,77

1


БУЧЈЕ

144

0,6314

411,31

51,94

1


БУЧЈЕ

145

0,3377

646,68

43,68

1


БУЧЈЕ

146

1,3586

1.876,92

510,00

1


БУЧЈЕ

147

1,2872

1.482,94

381,77

1


БУЧЈЕ

148

4,6220

434,69

401,82

1


БУЧЈЕ

149

2,1817

445,00

194,17

1


БУЧЈЕ

150

1,6864

1.292,12

435,81

1


БУЧЈЕ

151

0,3322

997,05

66,24

1


БУЧЈЕ

152

0,4373

1.044,33

91,34

1


БУЧЈЕ

153

2,3592

1.485,63

700,98

1


БУЧЈЕ

154

0,5972

1.664,89

198,85

1


БУЧЈЕ

155

0,6196

836,99

103,72

1


БУЧЈЕ

156

0,4936

1.224,69

120,90

1


БУЧЈЕ

157

0,6351

996,72

126,60

1


БУЧЈЕ

158

0,5955

489,44

58,29

1


БУЧЈЕ

159

2,6924

485,11

261,22

1


БУЧЈЕ

160

0,7591

661,14

100,38

1


БУЧЈЕ

161

0,5861

1.645,10

192,84

1


БУЧЈЕ

162

0,8410

1.587,94

267,09

1


БУЧЈЕ

163

0,7580

1.206,11

182,85

1


БУЧЈЕ

164

0,2523

425,84

21,49

1


БУЧЈЕ

165

0,0983

380,35

7,48

1


БУЧЈЕ

166

0,4323

299,27

25,87

1


БУЧЈЕ

167

1,7572

1.253,21

440,43

1


БУЧЈЕ

168

1,5722

826,73

259,96

1


БУЧЈЕ

169

1,8153

553,07

200,80

1


БУЧЈЕ

170

1,7551

689,56

242,05

1


БУЧЈЕ

171

1,7521

431,20

151,10

1


БУЧЈЕ

172

1,1104

652,03

144,80

1


БУЧЈЕ

173

1,2433

803,08

199,69

1


БУЧЈЕ

174

1,0890

453,08

98,68

1


БУЧЈЕ

175

0,4236

1.564,10

132,51

1


БУЧЈЕ

176

1,8132

1.383,47

501,70

1


БУЧЈЕ

177

7,3561

378,01

556,13

1


БУЧЈЕ

178

2,5234

335,51

169,33

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

179

1,7681

621,78

219,87

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

180

1,0683

1.045,59

223,40

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

181

1,3751

812,19

223,37

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

182

0,3713

730,93

54,28

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

183

0,3724

697,70

51,96

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

184

1,0336

851,17

175,95

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

185

0,4002

495,09

39,63

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

186

0,6541

1.218,57

159,41

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

187

0,5555

972,66

108,06

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

188

0,6404

655,17

83,91

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

189

1,3542

813,30

220,28

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

190

1,1002

780,29

171,69

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

191

0,6772

697,59

94,48

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

192

1,1863

729,66

173,12

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

193

1,5855

798,90

253,33

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

194

1,3836

1.172,31

324,40

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

195

1,6835

706,82

237,98

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

196

1,3122

467,00

122,56

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

197

0,5631

866,04

97,53

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

198

1,5063

1.552,37

467,67

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

199

2,0554

566,97

233,07

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

200

7,7098

307,90

474,77

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

201

2,8679

187,16

107,35

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

202

1,8411

187,16

68,91

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

203

11,2640

525,82

1.184,56

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

204

2,4826

380,35

188,85

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

205

32,3193

253,57

1.639,02

1


ВЛАШКО ПОЉЕ

206

3,2835

461,85

303,30

1


ЗУБЕТИНАЦ

207

3,7348

354,50

264,80

1


ЗУБЕТИНАЦ

208

0,3485

549,40

38,29

1


ЗУБЕТИНАЦ

209

0,3786

600,33

45,46

1


ЗУБЕТИНАЦ

210

2,5869

538,42

278,57

1


ЗУБЕТИНАЦ

211

0,5256

687,65

72,29

1


ЗУБЕТИНАЦ

212

0,0712

624,33

8,89

1


ЗУБЕТИНАЦ

213

0,2526

1.039,57

52,52

1


ЗУБЕТИНАЦ

214

0,7642

665,91

101,78

1


ЗУБЕТИНАЦ

215

0,6121

694,65

85,04

1


ЗУБЕТИНАЦ

216

1,1806

618,21

145,97

1


ЗУБЕТИНАЦ

217

0,7842

729,76

114,46

1


ЗУБЕТИНАЦ

218

0,4921

511,23

50,32

1


ЗУБЕТИНАЦ

219

1,1407

412,08

94,01

1


ЗУБЕТИНАЦ

220

10,7453

488,09

1.048,94

1


ЗУБЕТИНАЦ

221

0,3082

386,10

23,80

1


ЗУБЕТИНАЦ

222

0,7342

488,44

71,72

1


ЗУБЕТИНАЦ

223

0,3784

486,44

36,81

1


ЗУБЕТИНАЦ

224

1,1965

491,16

117,53

1


ЗУБЕТИНАЦ

225

0,4453

538,22

47,93

1


ЗУБЕТИНАЦ

226

0,4563

652,03

59,50

1


ЗУБЕТИНАЦ

227

1,4315

542,25

155,25

1


ЗУБЕТИНАЦ

228

1,2483

551,17

137,60

1


ЗУБЕТИНАЦ

229

0,6363

461,85

58,78

1


ЗУБЕТИНАЦ

230

1,0715

549,76

117,81

1


ЗУБЕТИНАЦ

231

0,5482

461,85

50,64

1


ЗУБЕТИНАЦ

232

0,1202

466,33

11,21

1


ЗУБЕТИНАЦ

233

0,2051

280,74

11,52

1


ЗУБЕТИНАЦ

234

0,2542

1.539,52

78,27

1


Д. СОКОЛОВИЦА

235

63,4739

384,94

4.886,76

1


Д. СОКОЛОВИЦА

236

6,4393

434,69

559,82

1


Д. СОКОЛОВИЦА

237

0,7124

489,02

69,68

1


Д. СОКОЛОВИЦА

238

0,8816

426,10

75,13

1


Д. СОКОЛОВИЦА

239

1,1128

1.254,19

279,13

1


Д. СОКОЛОВИЦА

240

0,3411

1.888,97

128,87

1


Д. СОКОЛОВИЦА

241

0,7990

2.060,70

329,30

1


ЖЛНЕ

242

1,6027

1.008,77

323,35

1


ЖЛНЕ

243

0,1923

1.009,32

38,82

1


ЖЛНЕ

244

1,2019

1.840,92

442,52

1


ЖЛНЕ

245

1,1613

1.459,16

338,90

1


ЖЛНЕ

246

4,2305

2.746,98

2.324,22

1


ЖЛНЕ

247

1,4400

1.259,47

362,73

1


ЖЛНЕ

248

0,1062

1.956,50

41,56

1


ЖЛНЕ

249

0,6002

1.453,87

174,52

1


ЖЛНЕ

250

0,6528

822,76

107,42

1


ЖЛНЕ

251

1,4601

1.378,58

402,57

1


ЖЛНЕ

252

0,8627

1.157,05

199,64

1


ЖЛНЕ

253

1,2992

1.142,49

296,86

1


ЖЛНЕ

254

0,4311

1.630,22

140,56

1


ЖЛНЕ

255

2,0404

1.427,68

582,61

1


ЖЛНЕ

256

2,2759

1.291,05

587,66

1


ЖЛНЕ

257

0,8344

1.203,44

200,83

1


ЖЛНЕ

258

0,2733

1.593,53

87,10

1


ЖЛНЕ

259

0,8171

1.539,52

251,59

1


ЖЛНЕ

260

0,8793

1.080,51

190,02

1


ЖЛНЕ

261

1,1074

1.190,47

263,66

1


ЖЛНЕ

262

1,6397

706,37

231,65

1


ЖЛНЕ

263

0,8672

1.913,44

331,87

1


ЖЛНЕ

264

1,7845

1.617,08

577,14

1


ЖЛНЕ

265

0,1310

478,65

12,54

1


ЖЛНЕ

266

0,9152

638,99

116,96

1


ЖЛНЕ

267

0,7621

1.158,11

176,52

1


ЖЛНЕ

268

0,7341

1.201,44

176,40

1


ЖЛНЕ

269

0,2189

1.100,10

48,16

1


ЖЛНЕ

270

1,4058

778,77

218,96

1


ЖЛНЕ

271

1,3577

576,31

156,49

1


ЖЛНЕ

272

0,8121

818,70

132,97

1


ЖЛНЕ

273

0,5621

881,04

99,05

1


ЖЛНЕ

274

0,6240

1.083,03

135,16

1


ЖЛНЕ

275

1,4312

1.337,05

382,72

1


ЖЛНЕ

276

0,3421

643,59

44,03

1


ЖЛНЕ

277

0,1574

2.746,98

86,47

1


ЖЛНЕ

278

3,2411

989,17

641,20

1


ЖЛНЕ

279

2,7581

1.810,06

998,47

1


ЖЛНЕ

280

1,2329

943,11

232,55

1


ЖЛНЕ

281

0,8179

1.104,34

180,65

1


ЖЛНЕ

282

0,4992

1.788,03

178,52

1


ЖЛНЕ

283

0,4838

811,17

78,49

1


ЖЛНЕ

284

9,2137

675,26

1.244,32

1


ЖЛНЕ

285

2,6091

489,02

255,18

1


ЖЛНЕ

286

2,9656

495,96

294,16

1


ЖЛНЕ

287

2,3401

548,76

256,83

1


ЖЛНЕ

288

0,5692

747,94

85,15

1


ЖЛНЕ

289

4,3045

489,02

421,00

1


ЖЛНЕ

290

1,6449

665,09

218,80

1


ПОНОР

291

0,1443

966,00

27,88

1


ПОНОР

292

0,2350

1.104,94

51,93

1


ПОНОР

293

1,0838

708,99

153,68

1


ПОНОР

294

1,0953

830,13

181,85

1


ПОНОР

295

4,6551

539,52

502,30

1


ПОНОР

296

2,2661

686,15

310,98

1


ПОНОР

297

4,6849

624,39

585,04

1


ОРЕШАЦ

298

1,8149

1.237,38

449,15

1


ОРЕШАЦ

299

0,7736

1.492,26

230,88

1


ОРЕШАЦ

300

0,3415

628,92

42,96

1


ОРЕШАЦ

301

1,6518

1.299,32

429,24

1


ОРЕШАЦ

302

16,4394

307,90

1.012,35

1


ОРЕШАЦ

303

3,8143

380,35

290,15

1


ОРЕШАЦ

304

9,9275

434,69

863,07

1


ОРЕШАЦ

305

3,1920

434,69

277,50

1


ОРЕШАЦ

306

35,2001

412,26

2.902,31

1


ОРЕШАЦ

307

28,1941

187,16

1.055,34

1


МИЉКОВАЦ

308

0,2837

878,91

49,87

1


МИЉКОВАЦ

309

4,4344

874,84

775,88

1


МИЉКОВАЦ

310

0,5806

1.267,84

147,22

1


МИЉКОВАЦ

311

8,6741

446,57

774,72

1


МИЉКОВАЦ

312

0,6285

721,41

90,68

1


МИЉКОВАЦ

313

4,2210

454,08

383,33

1


МИЉКОВАЦ

314

3,0138

818,32

493,25

1


МИЉКОВАЦ

315

2,4604

754,26

371,16

1


МИЉКОВАЦ

316

1,6242

1.474,71

479,04

1


МИЉКОВАЦ

317

4,8074

551,22

529,99

1


МИЉКОВАЦ

318

5,5059

572,99

630,96

1


МИЉКОВАЦ

319

1,9687

858,02

337,84

1


МИЉКОВАЦ

320

2,8619

553,55

316,84

1


МИЉКОВАЦ

321

0,9968

1.024,30

204,20

1


МИЉКОВАЦ

322

2,5671

686,43

352,43

1


МИЉКОВАЦ

323

2,7892

483,77

269,87

1


МИЉКОВАЦ

324

2,9133

497,82

290,06

1


МИЉКОВАЦ

325

3,4439

521,84

359,44

1


МИЉКОВАЦ

326

1,7644

875,70

309,02

1


МИЉКОВАЦ

327

1,2815

708,59

181,61

1


МИЉКОВАЦ

328

0,8109

1.169,96

189,74

1


МИЉКОВАЦ

329

1,2061

1.234,11

297,69

1


МИЉКОВАЦ

330

1,9769

1.151,89

455,43

1


МИЉКОВАЦ

331

0,9918

1.449,68

287,56

1


МИЉКОВАЦ

332

0,4826

1.795,02

173,26

1


МИЉКОВАЦ

333

0,8600

975,42

167,77

1


МИЉКОВАЦ

334

2,7316

449,95

245,81

1


МИЉКОВАЦ

335

2,1477

1.101,30

473,05

1


МИЉКОВАЦ

336

2,0927

876,43

366,82

1


МИЉКОВАЦ

337

0,8344

657,45

109,72

1


МИЉКОВАЦ

338

0,5154

836,12

86,19

1


МИЉКОВАЦ

339

2,8153

486,72

274,05

1


МИЉКОВАЦ

340

1,0081

863,40

174,08

1


МИЉКОВАЦ

341

0,4224

479,22

40,48

1


МИЉКОВАЦ

342

0,7618

1.267,84

193,17

1


МИЉКОВАЦ

343

0,4389

1.523,64

133,75

1


МИЉКОВАЦ

344

1,4940

541,30

161,74

1


КРЕНТА

345

0,1597

380,35

12,15

1


КРЕНТА

346

0,8407

1.729,94

290,87

1


КРЕНТА

347

0,5606

1.819,79

204,03

1


КРЕНТА

348

1,8617

1.456,93

542,47

1


КРЕНТА

349

1,1586

710,74

164,69

1


КРЕНТА

350

3,8927

1.433,63

1.116,14

1


КРЕНТА

351

0,9607

859,80

165,20

1


КРЕНТА

352

0,6316

802,59

101,38

1


КРЕНТА

353

4,0099

434,69

348,61

1


КРЕНТА

354

0,3307

665,75

44,03

1


КРЕНТА

355

1,0768

1.342,89

289,21

1


КРЕНТА

356

0,7506

867,03

130,16

1


КРЕНТА

357

0,5063

913,56

92,51

1


КРЕНТА

358

2,8749

380,35

218,69

1


КРЕНТА

359

44,5876

380,35

3.391,79

1


КРЕНТА

360

4,2840

434,69

372,44

1


КРЕНТА

361

2,5956

434,69

225,65

1


КРЕНТА

362

3,1756

434,69

276,08

1


КРЕНТА

363

7,9162

485,53

768,70

1


КРЕНТА

364

2,5028

380,35

190,39

1


РГОШТЕ

365

0,9001

2.125,74

382,68

1


РГОШТЕ

366

0,6000

1.510,78

181,29

1


РГОШТЕ

367

1,2954

2.391,63

619,62

1


РГОШТЕ

368

0,6633

979,01

129,88

1


РГОШТЕ

369

0,8930

955,78

170,70

1


РГОШТЕ

370

0,7617

1.164,89

177,46

1


Д. КАМЕНИЦА

371

0,4449

1.443,24

128,42

1


Д. КАМЕНИЦА

372

1,4461

1.557,71

450,52

1


Д. КАМЕНИЦА

373

2,0871

922,16

384,93

1


Д. КАМЕНИЦА

374

2,1570

851,37

367,28

1


Д. КАМЕНИЦА

375

1,1144

576,20

128,42

1


Д. КАМЕНИЦА

376

3,4141

882,62

602,67

1


Д. КАМЕНИЦА

377

2,7772

621,21

345,04

1


Д. КАМЕНИЦА

378

1,8079

886,58

320,57

1


Д. КАМЕНИЦА

379

1,7178

1.213,46

416,89

1


Д. КАМЕНИЦА

380

0,6989

593,21

82,92

1


Д. КАМЕНИЦА

381

2,0380

846,35

344,97

1


Д. КАМЕНИЦА

382

1,9115

415,64

158,90

1


Д. КАМЕНИЦА

383

1,0000

434,69

86,94

1


Д. КАМЕНИЦА

384

0,7855

434,69

68,29

1


Д. КАМЕНИЦА

385

4,1715

434,69

362,66

1


Д. КАМЕНИЦА

386

3,8167

380,35

290,34

1


Д. КАМЕНИЦА

387

1,3657

434,69

118,73

1


Д. КАМЕНИЦА

388

1,1434

434,69

99,40

1


Д. КАМЕНИЦА

389

2,5466

434,69

221,39

1


Д. КАМЕНИЦА

390

2,2888

434,69

198,98

1


Д. КАМЕНИЦА

391

5,3323

380,35

405,63

1


Д. КАМЕНИЦА

392

1,6590

1.225,20

406,52

1


МИНИЋЕВО

393

1,1227

1.006,21

225,93

1


МИНИЋЕВО

394

0,9917

2.777,23

550,83

1


МИНИЋЕВО

395

3,4325

2.746,98

1.885,80

1


МИНИЋЕВО

396

5,9687

2.746,98

3.279,18

1


ВИТКОВАЦ

397

0,7235

1.692,84

244,95

1


ВИТКОВАЦ

398

0,7303

995,73

145,44

1


ВИТКОВАЦ

399

0,9493

1.680,88

319,13

1


ВИТКОВАЦ

400

0,8828

1.104,34

194,98

1


ВИТКОВАЦ

401

2,8943

2.288,15

1.324,52

1


ВИТКОВАЦ

402

0,6452

1.908,67

246,29

1


ВИТКОВАЦ

403

1,1620

2.488,45

578,31

1


ВИТКОВАЦ

404

0,8318

2.210,41

367,72

1


ВИТКОВАЦ

405

1,3588

1.999,09

543,27

1


ВИТКОВАЦ

406

2,1779

2.320,11

1.010,59

1


ВИТКОВАЦ

407

1,2069

1.631,83

393,89

1


ВИТКОВАЦ

408

1,5604

2.445,11

763,07

1


РАДИЧЕВАЦ

409

2,1110

638,05

269,39

1


РАДИЧЕВАЦ

410

3,5737

677,92

484,54

1


РАДИЧЕВАЦ

411

2,5944

996,00

516,80

1


РАДИЧЕВАЦ

412

2,3333

1.267,84

591,65

1


РАДИЧЕВАЦ

413

3,0030

466,06

279,92

1


РАДИЧЕВАЦ

414

10,0505

451,43

907,42

1


РАДИЧЕВАЦ

415

1,2460

581,79

144,98

1


РАДИЧЕВАЦ

416

2,7244

1.034,54

563,70

1


РАДИЧЕВАЦ

417

1,5774

824,41

260,09

1


РАДИЧЕВАЦ

418

2,7984

942,61

527,56

1


РАДИЧЕВАЦ

419

2,7812

764,35

425,16

1


РАДИЧЕВАЦ

420

2,5552

785,20

401,27

1


РАДИЧЕВАЦ

421

3,5027

771,39

540,39

1


РАДИЧЕВАЦ

422

1,7965

583,17

209,53

1


РАДИЧЕВАЦ

423

6,5466

579,06

758,17

1


РАДИЧЕВАЦ

424

1,6691

806,64

269,27

1


РАДИЧЕВАЦ

425

2,1160

624,77

264,40

1


РАДИЧЕВАЦ

426

1,6055

808,35

259,56

1


РАДИЧЕВАЦ

427

4,1628

1.421,47

1.183,46

1


РАДИЧЕВАЦ

428

2,0343

935,78

380,73

1


РАДИЧЕВАЦ

429

1,2928

935,78

241,96

1


РАДИЧЕВАЦ

430

2,8155

935,78

526,94

1


РАДИЧЕВАЦ

431

3,3207

680,76

452,12

1


РАДИЧЕВАЦ

432

2,7597

556,95

307,40

1


РАДИЧЕВАЦ

433

2,6230

1.064,74

558,56

1


РАДИЧЕВАЦ

434

4,0139

763,76

613,13

1


РАДИЧЕВАЦ

435

0,8921

1.177,46

210,08

1


РАДИЧЕВАЦ

436

3,1969

900,01

575,45

1


РАДИЧЕВАЦ

437

1,6837

841,63

283,41

1


РАДИЧЕВАЦ

438

1,7193

532,55

183,12

1


РАДИЧЕВАЦ

439

2,4804

870,60

431,89

1


РАДИЧЕВАЦ

440

0,5528

968,54

107,08

1


РАДИЧЕВАЦ

441

2,7286

756,29

412,72

1


РАДИЧЕВАЦ

442

1,8004

391,58

141,00

1


РАДИЧЕВАЦ

443

3,4161

851,62

581,84

1


РАДИЧЕВАЦ

444

2,4769

676,67

335,21

1


РАДИЧЕВАЦ

445

2,1061

686,53

289,18

1


РАДИЧЕВАЦ

446

3,5814

387,71

277,71

1


РАДИЧЕВАЦ

447

2,6161

622,61

325,76

1


РАДИЧЕВАЦ

448

2,4031

420,40

202,05

1


РАДИЧЕВАЦ

449

2,9807

415,74

247,84

1


РАДИЧЕВАЦ

450

5,3227

596,84

635,36

1


РАДИЧЕВАЦ

451

6,5300

649,76

848,59

1


РАДИЧЕВАЦ

452

7,8483

435,51

683,60

1


РАДИЧЕВАЦ

453

2,8273

530,02

299,70

1


РАДИЧЕВАЦ

454

0,4400

1.575,52

138,65

1


РАДИЧЕВАЦ

455

0,9126

866,23

158,11

1


РАДИЧЕВАЦ

456

3,8517

895,25

689,65

1


РАДИЧЕВАЦ

457

5,6287

652,64

734,70

1


РАДИЧЕВАЦ

458

3,6239

998,63

723,79

1


РАДИЧЕВАЦ

459

3,4646

675,22

467,87

1


РАДИЧЕВАЦ

460

5,4194

985,76

1.068,45

1


РАДИЧЕВАЦ

461

3,7437

929,42

695,90

1


РАДИЧЕВАЦ

462

4,3712

1.191,95

1.042,05

1


РАДИЧЕВАЦ

463

3,9609

494,05

391,37

1


РАДИЧЕВАЦ

464

1,8974

571,37

216,82

1


РАДИЧЕВАЦ

465

4,1140

677,32

557,30

1


РАДИЧЕВАЦ

466

1,4742

670,01

197,55

1


РАДИЧЕВАЦ

467

2,5932

570,07

295,66

1


РАДИЧЕВАЦ

468

4,6285

935,78

866,26

1


РАДИЧЕВАЦ

469

5,2458

458,87

481,43

1


РАДИЧЕВАЦ

470

4,5347

593,26

538,05

1


РАДИЧЕВАЦ

471

2,8478

875,44

498,61

1


РАДИЧЕВАЦ

472

6,4194

695,69

893,18

1


РАДИЧЕВАЦ

473

6,6202

853,64

1.130,26

1


РАДИЧЕВАЦ

474

1,7900

696,74

249,43

1


РАДИЧЕВАЦ

475

3,5082

689,69

483,91

1


РАДИЧЕВАЦ

476

6,0974

598,61

730,00

1


РАДИЧЕВАЦ

477

14,9638

849,70

2.542,96

1


РАДИЧЕВАЦ

478

2,5211

481,81

242,94

1


РАДИЧЕВАЦ

479

2,8852

712,92

411,38

1


РАДИЧЕВАЦ

480

4,8162

581,51

560,14

1


РАДИЧЕВАЦ

481

2,6968

501,40

270,44

1


РАДИЧЕВАЦ

482

9,9959

307,90

615,55

1


РАДИЧЕВАЦ

483

6,5150

392,40

511,29

1


РАДИЧЕВАЦ

484

10,3175

577,91

1.192,52

1


РАДИЧЕВАЦ

485

7,0253

549,46

772,02

1


РАДИЧЕВАЦ

486

4,5287

630,94

571,46

1


РАДИЧЕВАЦ

487

6,9695

705,43

983,30

1


РАДИЧЕВАЦ

488

2,9877

717,49

428,73

1


РАДИЧЕВАЦ

489

1,0655

380,35

81,05

1


РАДИЧЕВАЦ

490

5,2818

662,30

699,62

1


РАДИЧЕВАЦ

491

4,9902

757,10

755,62

1


РАДИЧЕВАЦ

492

9,7050

307,90

597,64

1


РАДИЧЕВАЦ

493

2,2110

555,33

245,57

1


РАДИЧЕВАЦ

494

1,1590

383,48

88,89

1


РАДИЧЕВАЦ

495

5,3183

722,06

768,03

1


РАДИЧЕВАЦ

496

2,1040

612,20

257,61

1


РАДИЧЕВАЦ

497

0,7263

434,69

63,14

1


РАДИЧЕВАЦ

498

1,2713

841,65

214,00

1


РАДИЧЕВАЦ

499

0,5872

425,49

49,97

1


РАДИЧЕВАЦ

500

1,2790

479,73

122,72

1


РАДИЧЕВАЦ

501

2,3063

496,29

228,92

1


ДРЕНОВАЦ

502

0,9108

687,41

125,22

1


ДРЕНОВАЦ

503

0,7223

2.190,67

316,46

1


ДРЕНОВАЦ

504

6,6549

1.362,36

1.813,27

1


ДРЕНОВАЦ

505

3,9421

1.832,75

1.444,98

1


ДРЕНОВАЦ

506

7,2817

1.014,57

1.477,56

1


ДРЕНОВАЦ

507

1,9445

1.501,05

583,76

1


ДРЕНОВАЦ

508

11,5978

412,31

956,37

1


ДРЕНОВАЦ

509

1,6718

434,69

145,34

1


ОШЉАНЕ

510

0,9568

1.434,43

274,49

1


ОШЉАНЕ

511

0,5100

1.147,19

117,01

1


ОШЉАНЕ

512

0,7626

1.241,91

189,42

1


ОШЉАНЕ

513

0,6848

1.303,62

178,54

1


ОШЉАНЕ

514

0,4240

1.335,37

113,24

1


ОШЉАНЕ

515

0,6869

932,83

128,15

1


ОШЉАНЕ

516

0,3978

544,49

43,32

1


ОШЉАНЕ

517

0,7865

784,43

123,39

1


ОШЉАНЕ

518

0,7877

930,36

146,57

1


ОШЉАНЕ

519

1,6266

1.068,33

347,55

1


ОШЉАНЕ

520

0,1815

1.250,45

45,39

1


ОШЉАНЕ

521

0,5889

1.089,56

128,33

1


ОШЉАНЕ

522

0,6378

885,78

112,99

1


ОШЉАНЕ

523

0,6037

933,42

112,70

1


ДЕБЕЛИЦА

524

0,6556

1.832,92

240,33

1


ДЕБЕЛИЦА

525

3,8348

2.416,98

1.853,72

1


ДЕБЕЛИЦА

526

1,0040

1.922,66

386,07

1


ДЕБЕЛИЦА

527

2,0334

2.449,85

996,31

1


ДЕБЕЛИЦА

528

0,8821

2.232,01

393,77

1


ДЕБЕЛИЦА

529

1,4576

1.785,19

520,42

1


ДЕБЕЛИЦА

530

1,2754

2.424,60

618,47

1


ДЕБЕЛИЦА

531

1,6132

1.720,02

554,95

1


ДЕБЕЛИЦА

532

1,3254

307,90

81,62

1


ДЕБЕЛИЦА

533

1,6422

434,69

142,77

1


ДЕБЕЛИЦА

534

2,7173

2.405,53

1.307,31

1


ЈАКОВАЦ

535

0,6955

2.637,33

366,85

1


ЈАКОВАЦ

536

0,7815

2.023,60

316,29

1


ЈАКОВАЦ

537

1,3589

603,73

164,08

1


ЈАКОВАЦ

538

1,3005

307,90

80,09

1


ЈАКОВАЦ

539

2,9933

253,57

151,80

1


ЈАКОВАЦ

540

1,5723

414,99

130,50

1


ЈАКОВАЦ

541

1,1465

380,35

87,21

1


ЈАКОВАЦ

542

7,7536

307,90

477,47

1


КОЖЕЉ

543

1,5132

461,14

139,56

1


КОЖЕЉ

544

1,2943

375,48

97,20

1


КОЖЕЉ

545

1,9936

337,19

134,45

1


КОЖЕЉ

546

4,0051

253,57

203,11

1


КОЖЕЉ

547

1,2831

324,86

83,36

1


КОЖЕЉ

548

1,3404

381,27

102,21

1


КОЖЕЉ

549

0,6359

446,51

56,79

1


КОЖЕЉ

550

3,3716

461,85

311,44

1


КОЖЕЉ

551

0,4944

416,52

41,19

1


КОЖЕЉ

552

2,1999

380,02

167,20

1


КОЖЕЉ

553

0,6465

1.357,40

175,51

1


КОЖЕЉ

554

1,0883

581,31

126,53

1


КОЖЕЉ

555

2,2994

1.143,93

526,07

1


КОЖЕЉ

556

2,2252

1.926,56

857,40

1


КОЖЕЉ

557

1,0859

1.927,60

418,64

1


КОЖЕЉ

558

1,4958

918,86

274,89

1


КОЖЕЉ

559

1,3944

417,66

116,48

1


КОЖЕЉ

560

0,9562

377,99

72,29

1


КОЖЕЉ

561

2,2309

628,27

280,32

1


КОЖЕЉ

562

1,7810

901,78

321,21

1


КОЖЕЉ

563

2,0145

253,57

102,16

1


КОЖЕЉ

564

4,7682

253,57

241,81

1


КОЖЕЉ

565

0,8241

307,90

50,75

1


КОЖЕЉ

566

32,7580

253,57

1.661,27

1


КОЖЕЉ

567

4,4650

253,57

226,44

1


КОЖЕЉ

568

2,7366

253,57

138,78

1


КОЖЕЉ

569

3,0372

254,85

154,80

1


КОЖЕЉ

570

7,0886

303,57

430,38

1


КОЖЕЉ

571

0,8759

253,57

44,42

1


КОЖЕЉ

572

3,1068

307,90

191,32

1


КОЖЕЉ

573

2,0875

380,35

158,80

1


КОЖЕЉ

574

1,6526

258,22

85,35

1


КОЖЕЉ

575

0,4699

307,90

28,94

1


ЈЕЛАШНИЦА

576

1,3503

1.133,61

306,14

1


ЈЕЛАШНИЦА

577

0,5674

961,70

109,13

1


ЈЕЛАШНИЦА

578

1,1535

900,56

207,76

1


ЈЕЛАШНИЦА

579

2,0162

2.574,19

1.038,02

1


ЈЕЛАШНИЦА

580

1,8806

2.938,77

1.105,33

1


ЈЕЛАШНИЦА

581

1,7572

1.648,19

579,24

1


ЈЕЛАШНИЦА

582

0,6154

1.564,37

192,54

1


ЈЕЛАШНИЦА

583

0,8870

1.516,35

269,00

1


МАЊИНАЦ

584

0,8461

1.561,12

264,17

1


МАЊИНАЦ

585

0,2371

2.333,41

110,65

1


МАЊИНАЦ

586

2,2919

1.810,11

829,72

1


МАЊИНАЦ

587

5,1864

1.878,35

1.948,38

1


МАЊИНАЦ

588

1,3555

1.933,08

524,06

1


МАЊИНАЦ

589

57,0856

255,86

2.921,22

1


МАЊИНАЦ

590

6,6774

253,57

338,63

1


МАЊИНАЦ

591

7,9047

286,05

452,22

1


МАЊИНАЦ

592

3,0514

253,57

154,75

1


ПЕТРУША

593

1,2778

1.669,65

426,70

1


АЛДИНА РЕКА

594

2,4503

641,42

314,34

1


ТРНОВАЦ

595

1,4809

1.852,00

548,53

1


ТРНОВАЦ

596

1,6628

1.865,44

620,37

1


ТРНОВАЦ

597

3,5838

1.845,24

1.322,59

1


ТРНОВАЦ

598

0,9518

1.316,66

250,64

1


ТРНОВАЦ

599

4,0922

542,00

443,59

1


ТРНОВАЦ

600

1,3364

380,35

101,66

1


ТРНОВАЦ

601

1,2273

434,69

106,70

1


ТРНОВАЦ

602

3,1986

307,90

196,97

1


НОВО КОРИТО

603

2,8145

1.141,02

642,28

1


НОВО КОРИТО

604

2,9685

722,47

428,93

1


НОВО КОРИТО

605

1,4313

860,61

246,36

1


НОВО КОРИТО

606

2,5102

985,17

494,59

1


НОВО КОРИТО

607

2,0297

958,18

388,96

1


НОВО КОРИТО

608

1,0985

989,70

217,44

1


НОВО КОРИТО

609

0,8367

1.103,13

184,60

1


НОВО КОРИТО

610

0,5773

1.022,46

118,05

1


НОВО КОРИТО

611

0,8283

584,39

96,81

1


НОВО КОРИТО

612

3,0842

581,83

358,90

1


НОВО КОРИТО

613

1,2593

461,85

116,32

1


НОВО КОРИТО

614

1,6655

307,90

102,56

1


НОВО КОРИТО

615

95,8020

256,29

4.910,66

1


НОВО КОРИТО

616

57,7980

253,82

2.934,04

1


НОВО КОРИТО

617

1,5774

267,17

84,29

1


НОВО КОРИТО

618

18,0874

253,57

917,27

1


НОВО КОРИТО

619

36,8048

256,06

1.884,84

1


НОВО КОРИТО

620

8,8219

260,17

459,04

1


НОВО КОРИТО

621

2,7249

253,57

138,19

1


НОВО КОРИТО

622

34,3986

262,20

1.803,84

1


НОВО КОРИТО

623

8,4279

260,53

439,15

1


НОВО КОРИТО

624

1,1817

253,57

59,93

1


ШАРБАНОВАЦ

625

1,3759

952,33

262,06

1


ШАРБАНОВАЦ

626

2,1037

879,59

370,08

1


ШАРБАНОВАЦ

627

1,0220

749,83

153,27

1


ШАРБАНОВАЦ

628

2,9186

572,01

333,89

1


ШАРБАНОВАЦ

629

4,2553

738,85

628,81

1


ШАРБАНОВАЦ

630

1,1054

895,15

197,90

1


ШАРБАНОВАЦ

631

0,7840

434,69

68,16

1


ШАРБАНОВАЦ

632

0,9505

1.605,67

305,24

1


ШАРБАНОВАЦ

633

4,7273

965,22

912,58

1


ШАРБАНОВАЦ

634

4,0562

867,90

704,07

1


ШАРБАНОВАЦ

635

1,4586

623,64

181,93

1


ШАРБАНОВАЦ

636

1,5963

795,93

254,11

1


ШАРБАНОВАЦ

637

3,2099

645,87

414,64

1


ШАРБАНОВАЦ

638

3,7004

1.131,32

837,27

1


ШАРБАНОВАЦ

639

1,9199

989,73

380,04

1


ШАРБАНОВАЦ

640

1,4605

613,15

179,10

1


ШАРБАНОВАЦ

641

4,2752

1.011,69

865,04

1


ШАРБАНОВАЦ

642

15,2260

450,35

1.371,41

1


ШАРБАНОВАЦ

643

5,2976

917,87

972,50

1


ШАРБАНОВАЦ

644

4,5135

572,04

516,38

1


ШАРБАНОВАЦ

645

3,2190

986,21

634,92

1


ШАРБАНОВАЦ

646

1,4205

888,40

252,39

1


БАЛАНОВАЦ

647

2,3545

549,40

258,71

1


БАЛАНОВАЦ

648

10,4456

549,40

1.147,75

1


БАЛАНОВАЦ

649

0,2859

2.173,43

124,28

1


БАЛАНОВАЦ

650

2,9905

2.214,43

1.324,45

1


БАЛАНОВАЦ

651

2,9950

2.033,94

1.218,33

1


БАЛАНОВАЦ

652

1,1661

2.012,68

469,40

1


БАЛАНОВАЦ

653

0,7080

2.228,95

315,62

1


БАЛАНОВАЦ

654

8,1633

2.173,43

3.548,48

1


БАЛАНОВАЦ

655

10,0365

803,77

1.613,40

1


БАЛАНОВАЦ

656

4,2990

2.155,94

1.853,68

1


БАЛАНОВАЦ

657

4,7619

2.173,43

2.069,94

1


БАЛАНОВАЦ

658

0,4454

2.173,43

193,61

1


БАЛАНОВАЦ

659

1,4130

2.173,43

614,21

1


БАЛАНОВАЦ

660

3,1252

2.200,33

1.375,30

1


Г. СОКОЛОВИЦА

661

0,3997

1.092,22

87,31

1


Г. СОКОЛОВИЦА

662

1,5127

792,93

239,89

1


Г. СОКОЛОВИЦА

663

0,8227

788,83

129,79

1


Г. СОКОЛОВИЦА

664

1,5317

894,52

274,03

1


Г. СОКОЛОВИЦА

665

1,3512

962,22

260,03

1


Г. СОКОЛОВИЦА

666

0,2715

1.282,93

69,66

1


Г. СОКОЛОВИЦА

667

2,8683

406,12

232,97

1


Г. СОКОЛОВИЦА

668

2,4411

380,35

185,70

1


Г. СОКОЛОВИЦА

669

3,2245

380,35

245,29

1


БЕЛИ ПОТОК

670

0,9811

661,70

129,84

1


БЕЛИ ПОТОК

671

0,6163

836,04

103,05

1


БЕЛИ ПОТОК

672

0,6986

665,50

92,98

1


БЕЛИ ПОТОК

673

0,5318

1.475,15

156,90

1


БЕЛИ ПОТОК

674

0,5478

661,33

72,46

1


БЕЛИ ПОТОК

675

1,3537

683,02

184,92

1


БЕЛИ ПОТОК

676

1,8003

707,04

254,58

1


БЕЛИ ПОТОК

677

1,9600

769,85

301,78

1


БЕЛИ ПОТОК

678

0,9932

489,02

97,14

1


БЕЛИ ПОТОК

679

0,3439

1.156,51

79,54

1


БЕЛИ ПОТОК

680

1,1622

732,35

170,23

1


БЕЛИ ПОТОК

681

0,3685

1.033,37

76,16

1


БЕЛИ ПОТОК

682

1,4521

775,65

225,26

1


БЕЛИ ПОТОК

683

0,2642

779,28

41,18

1


БЕЛИ ПОТОК

684

0,0827

461,85

7,64

1


БЕЛИ ПОТОК

685

1,4541

880,75

256,14

1


БЕЛИ ПОТОК

686

1,1728

1.453,51

340,94

1


БЕЛИ ПОТОК

687

1,5347

872,37

267,77

1


БЕЛИ ПОТОК

688

0,4955

954,04

94,55

1


БЕЛИ ПОТОК

689

0,2895

1.067,19

61,79

1


БЕЛИ ПОТОК

690

1,3889

1.243,36

345,38

1


БЕЛИ ПОТОК

691

0,6620

1.229,04

162,72

1


БЕЛИ ПОТОК

692

0,7880

435,76

68,68

1


БЕЛИ ПОТОК

693

0,1702

1.401,28

47,70

1


БЕЛИ ПОТОК

694

0,3045

1.087,84

66,25

1


БЕЛИ ПОТОК

695

1,0670

969,29

206,85

1


БЕЛИ ПОТОК

696

0,7122

994,21

141,62

1


БЕЛИ ПОТОК

697

0,2989

1.245,50

74,46

1


БЕЛИ ПОТОК

698

0,8171

974,38

159,23

1


БЕЛИ ПОТОК

699

0,5097

968,76

98,75

1


БЕЛИ ПОТОК

700

0,2695

728,10

39,24

1


БЕЛИ ПОТОК

701

0,3589

931,00

66,83

1


БЕЛИ ПОТОК

702

0,4313

1.337,74

115,39

1


БЕЛИ ПОТОК

703

1,0076

737,27

148,58

1


БЕЛИ ПОТОК

704

0,5330

824,09

87,85

1


БЕЛИ ПОТОК

705

0,1931

734,96

28,38

1


БЕЛИ ПОТОК

706

0,3832

839,36

64,33

1


БЕЛИ ПОТОК

707

0,0949

603,73

11,46

1


БЕЛИ ПОТОК

708

0,3419

1.170,97

80,07

1


БЕЛИ ПОТОК

709

0,0026

652,03

0,34

1


БЕЛИ ПОТОК

710

0,0196

733,53

2,88

1


БЕЛИ ПОТОК

711

1,2414

856,63

212,68

1


БЕЛИ ПОТОК

712

0,3520

1.083,88

76,31

1


БЕЛИ ПОТОК

713

0,3684

1.035,20

76,27

1


БЕЛИ ПОТОК

714

0,3249

1.211,90

78,75

1


БЕЛИ ПОТОК

715

0,1690

1.724,24

58,28

1


БЕЛИ ПОТОК

716

0,1796

1.575,67

56,60

1


БЕЛИ ПОТОК

717

0,5219

385,65

40,25

1


БЕЛИ ПОТОК

718

0,2509

1.687,42

84,67

1


БЕЛИ ПОТОК

719

0,5273

1.666,52

175,75

1


БЕЛИ ПОТОК

720

0,1268

1.053,37

26,71

1


БЕЛИ ПОТОК

721

0,2255

1.473,37

66,45

1


БЕЛИ ПОТОК

722

0,5469

1.305,50

142,80

1


БЕЛИ ПОТОК

723

0,5438

1.345,37

146,32

1


БЕЛИ ПОТОК

724

0,5322

1.032,95

109,95

1


БЕЛИ ПОТОК

725

0,2374

735,57

34,92

1


БЕЛИ ПОТОК

726

0,1967

1.245,88

49,01

1


БЕЛИ ПОТОК

727

0,5169

1.259,82

130,24

1


БЕЛИ ПОТОК

728

0,3786

897,46

67,96

1


БЕЛИ ПОТОК

729

0,5253

1.346,38

141,45

1


БЕЛИ ПОТОК

730

0,5653

996,74

112,69

1


БЕЛИ ПОТОК

731

0,4428

1.079,92

95,64

1


БЕЛИ ПОТОК

732

1,0283

1.024,39

210,68

1


БЕЛИ ПОТОК

733

0,2739

781,04

42,79

1


БЕЛИ ПОТОК

734

0,3622

1.239,32

89,78

1


БЕЛИ ПОТОК

735

0,5241

1.408,37

147,63

1


БЕЛИ ПОТОК

736

0,9396

1.250,51

235,00

1


БЕЛИ ПОТОК

737

0,1412

1.539,52

43,48

1


БЕЛИ ПОТОК

738

1,3360

964,02

257,59

1


БЕЛИ ПОТОК

739

0,3458

1.539,52

106,47

1


БЕЛИ ПОТОК

740

0,8393

1.478,01

248,10

1


БЕЛИ ПОТОК

741

0,5788

1.237,17

143,21

1


БЕЛИ ПОТОК

742

0,4827

1.255,62

121,22

1


БЕЛИ ПОТОК

743

1,0018

704,28

141,11

1


БЕЛИ ПОТОК

744

0,4347

831,05

72,25

1


БЕЛИ ПОТОК

745

0,6239

640,74

79,95

1


БЕЛИ ПОТОК

746

1,0730

603,50

129,51

1


БЕЛИ ПОТОК

747

0,5372

783,48

84,18

1


БЕЛИ ПОТОК

748

1,3155

1.901,76

500,35

1


БЕЛИ ПОТОК

749

176,5977

307,90

10.875,00

1


БЕЛИ ПОТОК

750

162,1116

380,35

12.331,86

1


БЕЛИ ПОТОК

751

1,7474

434,69

151,91

1


БЕЛИ ПОТОК

752

11,9685

499,89

1.196,59

1


БЕЛИ ПОТОК

753

54,3204

380,35

4.132,16

1


БЕЛИ ПОТОК

754

1,7579

380,35

133,72

1


БЕЛИ ПОТОК

755

10,6885

449,93

961,82

1


БЕЛИ ПОТОК

756

23,3864

434,69

2.033,15

1


БЕЛИ ПОТОК

757

91,3733

437,45

7.994,28

1


БЕЛИ ПОТОК

758

5,2864

434,69

459,59

1


БЕЛИ ПОТОК

759

2,2013

727,54

320,31

1


БЕЛИ ПОТОК

760

5,7835

501,62

580,23

1


БЕЛИ ПОТОК

761

80,8067

307,90

4.976,13

1


БОЖИНОВАЦ

762

0,8779

1.008,68

177,10

1


БОЖИНОВАЦ

763

0,5010

1.183,00

118,54

1


БОЖИНОВАЦ

764

0,5906

1.018,82

120,34

1


БОЖИНОВАЦ

765

0,7336

1.262,31

185,21

1


БОЖИНОВАЦ

766

0,7043

1.267,84

178,59

1


БОЖИНОВАЦ

767

0,3886

1.272,73

98,92

1


БОЖИНОВАЦ

768

0,4550

1.172,50

106,70

1


БОЖИНОВАЦ

769

0,9538

690,90

131,80

1


БОЖИНОВАЦ

770

0,7016

1.166,99

163,75

1


БОЖИНОВАЦ

771

0,5009

1.325,22

132,76

1


БОЖИНОВАЦ

772

0,8508

779,52

132,64

1


БОЖИНОВАЦ

773

0,7833

725,69

113,69

1


БОЖИНОВАЦ

774

0,7143

1.523,13

217,59

1


БОЖИНОВАЦ

775

59,6262

388,60

4.634,12

1


БОЖИНОВАЦ

776

27,7913

380,35

2.114,09

1


БОЖИНОВАЦ

777

6,6488

380,35

505,78

1


БОЖИНОВАЦ

778

13,3495

380,35

1.015,50

1


СКРОБНИЦА

779

1,2435

1.265,26

314,67

1


СКРОБНИЦА

780

2,1843

963,35

420,85

1


СКРОБНИЦА

781

1,7219

1.155,48

397,92

1


СКРОБНИЦА

782

0,2848

911,11

51,90

1


СКРОБНИЦА

783

9,6752

253,57

490,66

1


СКРОБНИЦА

784

0,3652

1.403,68

102,52

1


СКРОБНИЦА

785

1,2141

1.007,08

244,54

1


СКРОБНИЦА

786

1,0556

1.458,94

308,01

1


СКРОБНИЦА

787

0,3882

1.467,47

113,93

1


СКРОБНИЦА

788

0,4029

1.753,00

141,26

1


СКРОБНИЦА

789

0,7896

1.468,48

231,90

1


СКРОБНИЦА

790

1,6566

593,16

196,52

1


СКРОБНИЦА

791

1,9385

566,99

219,82

1


СКРОБНИЦА

792

0,9824

1.186,44

233,11

1


СКРОБНИЦА

793

1,9811

1.192,86

472,64

1


СКРОБНИЦА

794

1,7413

530,10

184,61

1


СКРОБНИЦА

795

3,7133

724,12

537,78

1


СКРОБНИЦА

796

6,6501

494,55

657,76

1


СКРОБНИЦА

797

3,1663

380,35

240,86

1


СКРОБНИЦА

798

1,4778

473,19

139,86

1


СКРОБНИЦА

799

24,5681

201,78

991,47

1


СКРОБНИЦА

800

8,0969

449,91

728,57

1


СКРОБНИЦА

801

1,0597

814,03

172,52

1


СКРОБНИЦА

802

1,2037

935,78

225,28

1


СКРОБНИЦА

803

1,9572

594,33

232,64

1


СКРОБНИЦА

804

2,6590

704,53

374,67

1


СКРОБНИЦА

805

0,7700

434,69

66,94

1


СКРОБНИЦА

806

3,7801

781,53

590,85

1


СКРОБНИЦА

807

0,9389

501,33

94,14

1


СКРОБНИЦА

808

3,6242

677,83

491,32

1


СКРОБНИЦА

809

10,7500

411,72

885,20

1


СКРОБНИЦА

810

2,8245

878,79

496,43

1


СКРОБНИЦА

811

0,7340

862,44

126,61

1


СКРОБНИЦА

812

2,1022

613,09

257,77

1


СКРОБНИЦА

813

0,9659

658,31

127,17

1


СКРОБНИЦА

814

9,5859

413,63

793,01

1


СКРОБНИЦА

815

0,4689

871,70

81,75

1


СКРОБНИЦА

816

1,2644

659,64

166,81

1


СКРОБНИЦА

817

1,3766

508,58

140,02

1


СКРОБНИЦА

818

1,4730

801,41

236,10

1


СКРОБНИЦА

819

4,2199

396,12

334,32

1


СКРОБНИЦА

820

2,6919

395,60

212,98

1


СКРОБНИЦА

821

2,0190

264,69

106,88

1


СКРОБНИЦА

822

4,3423

384,23

333,69

1


СКРОБНИЦА

823

12,4657

267,93

667,99

1


СКРОБНИЦА

824

26,0254

307,90

1.602,66

1


СКРОБНИЦА

825

3,6888

546,97

403,53

1


СКРОБНИЦА

826

0,7853

437,50

68,71

1


СКРОБНИЦА

827

1,5841

467,03

147,97

1


СКРОБНИЦА

828

1,2133

668,88

162,31

1


СКРОБНИЦА

829

0,9109

349,83

63,73

1


СКРОБНИЦА

830

1,0511

496,61

104,40

1


СКРОБНИЦА

831

0,3181

635,71

40,44

1


СКРОБНИЦА

832

0,0498

647,03

6,44

1


СКРОБНИЦА

833

0,0962

549,40

10,57

1


СКРОБНИЦА

834

1,7684

886,06

313,38

1


СКРОБНИЦА

835

1,4837

509,37

151,15

1


СКРОБНИЦА

836

0,9659

658,95

127,30

1


СКРОБНИЦА

837

1,6610

502,26

166,85

1


СКРОБНИЦА

838

0,7149

599,14

85,66

1


СКРОБНИЦА

839

3,1358

618,47

387,88

1


СКРОБНИЦА

840

1,5327

537,48

164,76

1


СКРОБНИЦА

841

1,1801

989,62

233,57

1


СКРОБНИЦА

842

0,7116

1.138,70

162,06

1


СКРОБНИЦА

843

1,3377

1.042,37

278,88

1


СКРОБНИЦА

844

6,6810

226,59

302,77

1


СКРОБНИЦА

845

1,0592

465,92

98,70

1


СКРОБНИЦА

846

16,9867

202,36

687,47

1


СКРОБНИЦА

847

1,5202

314,86

95,73

1


СКРОБНИЦА

848

1,6085

810,04

260,59

1


СКРОБНИЦА

849

0,6082

1.181,84

143,76

1


СКРОБНИЦА

850

5,6221

434,65

488,73

1


СКРОБНИЦА

851

3,5080

852,87

598,38

1


СКРОБНИЦА

852

2,1756

1.005,02

437,31

1


СКРОБНИЦА

853

4,7663

887,98

846,47

1


СКРОБНИЦА

854

4,1199

853,24

703,05

1


СКРОБНИЦА

855

3,9706

571,11

453,53

1


СКРОБНИЦА

856

3,7517

393,36

295,15

1


СКРОБНИЦА

857

1,8981

717,53

272,39

1


СКРОБНИЦА

858

1,1211

566,29

126,97

1


СКРОБНИЦА

859

1,0938

470,91

103,02

1


СКРОБНИЦА

860

1,3865

498,64

138,27

1


СКРОБНИЦА

861

53,8570

324,72

3.497,67

1


СКРОБНИЦА

862

6,7122

459,09

616,30

1


СКРОБНИЦА

863

8,1537

307,90

502,11

1


СКРОБНИЦА

864

7,3959

437,12

646,57

1


СКРОБНИЦА

865

1,5398

392,86

120,98

1


СКРОБНИЦА

866

0,6713

596,74

80,12

1


СКРОБНИЦА

867

3,9208

434,69

340,86

1


СКРОБНИЦА

868

6,0214

417,35

502,61

1


СКРОБНИЦА

869

0,8310

520,98

86,59

1


СКРОБНИЦА

870

1,6780

498,71

167,37

1


СКРОБНИЦА

871

2,9803

946,55

564,20

1


СКРОБНИЦА

872

13,2793

309,23

821,27

1


СКРОБНИЦА

873

4,2325

408,59

345,87

1


СКРОБНИЦА

874

46,6845

489,02

4.565,96

1


СКРОБНИЦА

875

0,6103

1.242,95

151,71

1


СКРОБНИЦА

876

2,6418

927,68

490,15

1


СКРОБНИЦА

877

15,1989

389,23

1.183,16

1


СКРОБНИЦА

878

4,7271

543,36

513,70

1


СКРОБНИЦА

879

0,8375

775,26

129,86

1


СКРОБНИЦА

880

0,3496

1.121,56

78,42

1


СКРОБНИЦА

881

0,9728

949,91

184,81

1


СКРОБНИЦА

882

0,2799

731,95

40,97

1


СКРОБНИЦА

883

0,5721

501,84

57,42

1


СКРОБНИЦА

884

0,8579

982,89

168,64

1


СКРОБНИЦА

885

0,4131

861,16

71,15

1


СКРОБНИЦА

886

0,5396

509,01

54,93

1


СКРОБНИЦА

887

1,5166

380,35

115,37

1


СКРОБНИЦА

888

1,0329

380,35

78,57

1


СКРОБНИЦА

889

2,0252

884,98

358,45

1


СКРОБНИЦА

890

4,8120

434,69

418,34

1


Г. КАМЕНИЦА

891

31,4632

253,57

1.595,61

1


Г. КАМЕНИЦА

892

24,5361

187,16

918,42

1


Г. КАМЕНИЦА

893

47,9980

187,16

1.796,63

1


Г. КАМЕНИЦА

894

102,4352

187,16

3.834,29

1


Г. КАМЕНИЦА

895

1,4682

187,16

54,96

1


Г. КАМЕНИЦА

896

1,5166

253,57

76,91

1


Г. КАМЕНИЦА

897

2,7587

253,57

139,90

1


Г. КАМЕНИЦА

898

16,8581

187,16

631,02

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

899

2,0233

563,18

227,89

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

900

2,1417

549,40

235,33

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

901

2,0697

1.339,50

554,47

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

902

8,7252

549,40

958,72

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

903

1,5974

3.018,66

964,40

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

904

15,6003

549,40

1.714,15

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

905

2,7212

549,40

299,00

1


ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ

906

2,4928

549,40

273,91

1


ГРЕЗНА

907

1,8203

2.445,11

890,17

1


ГРЕЗНА

908

1,8357

2.445,11

897,70

1


ГРЕЗНА

909

9,1392

2.724,14

4.979,29

1


ГРЕЗНА

910

1,4474

2.445,11

707,81

1


ГРЕЗНА

911

11,8971

2.746,98

6.536,22

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

912

2,5759

2.546,39

1.311,85

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

913

1,6139

489,02

157,85

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

914

1,3196

489,02

129,06

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

915

0,9792

2.173,43

425,65

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

916

2,0509

3.017,06

1.237,54

1


ДОЊЕ ЗУНИЧЕ

917

2,0883

434,69

181,55

1


КАЛИЧИНА

918

1,0088

2.746,98

554,23

1


КЊАЖЕВАЦ

919

2,6863

434,69

233,54

1


КЊАЖЕВАЦ

920

5,7473

3.018,66

3.469,83

1


КЊАЖЕВАЦ

921

3,9752

3.018,66

2.399,95

1


ЛЕПЕНА

922

16,8160

549,40

1.847,73

1


ЛОКВА

923

63,6086

434,69

5.529,97

1


МУЧИБАБА

924

4,1306

489,02

403,99

1


МУЧИБАБА

925

1,0054

1.539,52

309,57

1


МУЧИБАБА

926