www.knjazevac.rs

Обавештења
четвртак, 04 август 2011 10:53

На основу члана 10. став 7. и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије

Обавештавамо вас да је донето Решење  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије за Пројекат  Базна станица мобилне телефоније „Књажевац 4“, чија се реализацији планира на к.п. бр.4966 КО Књажевац, у улици Илије Бирчанина, бр. 1A, Књaжeвaц, носилац пројекта је Предузеће за телекомуникације „Теленор д.о.о“, Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд

Решење бр. 501-1/2019-06 од 08.02.2019. год., о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије, Општинска управа Књажевац , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта, података о локацији, и специфичности предметне локације, зона повећане осетљивости (густо насељена стамбена зона) а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење  о  потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

За Решење у целости кликни овде.

Датум објаве, 08.02.2018.годинеНа основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности , објављујеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије

Обавештавамо вас да је донето Решење, о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије за Пројекат замене магистралног вода ДН 500, замене старих ПВЦ ДН 400 цеви и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града у Књaжeвцу. Носилац пројекта је Јaвнo кoмунaлнo прeдузeће „СТАНДАРД“ Књажевац.

Решење бр. 501-75/2018-06 од 04.02.2019. год., о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Примењујући начело превенције и предострожности, члан. 9 став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр:135/04, 36/09, 36/09-др: закон, 72/09 –др: закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др: закон)), којим је прописано да свaкa aктивнoст мoрa бити плaнирaнa и спрoвeдeнa нa нaчин дa између осталог прoузрoкуje нajмaњу мoгућу прoмeну у живoтнoj срeдини, прeдстaвљa нajмaњи ризик пo живoтну срeдину и здрaвљe људи , анализом захтева носиоца пројекта, узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. Инфраструктурни пројекти, под тачка 9) Објекти за јавно водоснабдевање – изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде ( сви пројекти ) за које се може захтевати израда Студије о процени утицаја на животну средину, као и специфичности пројекта и локације и достављено мишљење Савета МЗ Подвис,Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења Министру Министарства заштите животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама

Зa рeшeњe у цeлoсти кликни oвдe.


Дaтум oбjaвe: 04.02.2019.гoдинe

Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину Пројекта, базна станица мобилне телефоније „ Књажевац 3“


Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа под бр. 501-11/2019-06 дана 24.01.2019године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 3“, чија се реализација планира на подесту степеништа на нивоу тавана стамбеног објекта , на адреси ул. 9. Бригаде, бр.21, на катастарској парцели бр. 6831/2 КО  Књажевац у Књажевцу.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова до 22, фебруара, 2019. године.

У складу са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац., Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац.
Јавна расправа и презентација одржаће се 25, фебруара, 2019. године, у просторијама Општинске  управе Књажевац  са почетком у 11.00 часова.

Датум објаве:25.01.2019

На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр.501-1/19-06 дана  10.01.2019.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 4“, чија се реализација планира у oквиру стaмбeнoг oбjeктa , на адреси у ул. Илиje Бирчaнинa, бр.1A, на катастарској парцели бр. 4966 КО  Књажевац у Књажевцу.

Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .


Датум објаве:14.01.2019 године

На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр. 501-75/18-06 дана  29.05.2018.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројект замене магистралног вода ДН 500, замене старих ПВЦ  ДН 400 цеви и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града у Књажевцу.

Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Заинтересовани  органи и организације  у року од 10 дана од дана пријема обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на  адресу Општинска управа Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац


Датум објаве: 28.12.2018.године

На основу члана 10. став 7 и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије

Обавештавамо вас да је донето Решење,  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије за Пројекат  Базна станица мобилне телефоније „Књажевац3“, чија се реализацији планира на к.п. бр. 6831 КО Књажевац у ул. 9. Бригaдe , бр. 21, Књaжeвaц,. Носилац пројекта је Предузеће за телекомуникације „Теленор д.о.о“, Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд

Решење бр. 501-141/2018-06 од 17.12.2018. год., да је потребна процена утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије, Општинска управа , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта, података о предметној локацији,  као и то да је околина предметне локације, зона повећане осетљивости ( стамбени објекти, шкoла, прeдшкoлска устaнoва, дeчja игрaлиштa) а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење  о  потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије. Решење у целости је на сајту www.knjazevac.rs .

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

Зa рeшeњe у цeлoсти кликни oвдe.


Дaтум oбjaвe: 17.12.2018.гoдинe

На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину


Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр.501-141/18-06 дана  22.11.2018.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 3“, чија се реализација планира на подесту степеништа на нивоу тавана стамбеног објекта , на адреси ул. 9. Бригаде, бр.21, на катастарској парцели бр. 6831/2 КО  Књажевац у Књажевцу.
Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.
Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Датум објаве 27.11.2018.године

На основу чл.69 став 1 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности објављује:ОБАВЕШТЕЊЕ


Да је на захтев оператера  постројења за  управљање отпадом ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, са седиштем у ул. Капларова, бр. 8,Књажевац, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада,  индексног броја 15 01 02 ( ПЕТ - комунални амбалажни отпад ) за локацију у  ул. 9 –те Бригаде, бб, на кп.бр. 3462/1 КО Књажевац , регистарског броја 4, коју је 14.05.2012.год. под бројем 501-96/11-07 издало Одељење за општу управу и скупштинске послове, Општинске управе, општине Књажевац.
Решење о измени Решења издаје се оператеру ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, под бројем 501-75/18-06, сходно Закону о управљању отпадом („Службени глкасник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Измена решења односи се на промену квалификованог лица одговорно за стручни рад у постројењу.
Увид у издато Решење заинтересована јавност може извршити у Општинској управи Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жлба се изјављује Министру министарства заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном таксом , Тар.. бр.6 у износу од 460,00 динара, ( број текућег рачуна: 840 – 742221843 -57, Корисник Буџет Републике Србије, по моделу  97, са позив на број 68 – 107, сврха уплате „Републичка административна такса“).


Датум објаве 02.07.2018.године

На основу чл.69 став 1 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ


О пријему захтева дана 07.06.2018.год за измену  интегралне дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада, на територији општине Књажевац,  индексног броја 15 01 02 (ПЕТ - комунални амбалажни отпад) , оператера ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, са седиштем у ул. Капларова, бр. 8, за локацију у  ул. 9 –те Бригаде, бб  Књажевац, на кп.бр. 3462/1 КО Књажевац , регистарског броја 4, коју је 14.05.2012.год. под бројем 501-96/11-07 издало Одељење за општу управу и скупштинске послове, Општинске управе, општине Књажевац.
У Захтеву је наведено да постојећа дозвола треба да се измени у делу који се односи на квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу – промена лица.
Оператер је регистрован код АПР-а, (матични бр. 07208324), претежна делатност  3600-  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог обавештења, односно до 28.06.2018.год., на е-маил: lastic.milivojevic knjazevac.rs
Увид у поднети Захтев заинтересована јавност може извршити у Општинској управи Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

Датум објаве 13.06.2018.године

Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу члана 69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује


О б а в е ш т е њ е

О донетом решењу о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада. Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност да је на захтев оператера ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ са седиштем у Књажевцу , ул.Капларова 8А, издато Решење о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада РЕГИСТАРСКОГ БРОЈА 07.
У спроведеном поступку донето је Решење бр.501-85/2017-06 од 27.12.2017.год., којим је оператеру ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ из Књажевца издата дозвола за транспорт неопасног отпада, на територији општине Књажевац, на основу захтева и достављене документације од стране оператера, а у складу са чл. 59 и чл. 60 став 3 и чл. 70 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, радним даном у просторији Општинске управе Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, канцеларија бр. 42, у времену од 7 до 15 часова.
Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном Републичком административном таксом од 440 дин., на жиро рачун бр. 840-742221-843-57 са позивом на број 97-41-116.Дана. 26.10.2017.године


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац , на основу члана 25. а у вези са чланом 29. Закона о процени  утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 135/04  и  36/09) објављује

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“

Обавештавамо Вас да је донето Решење о давању сагласности на Студију о проценти утицаја на животну средину Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“, чија се реализација планира на кат. парц. бр.2281 КО Горња Каменица, носилац Пројекта је предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, ул. Таковска 2.


Решење о давању сагласности је донето на основу спроведеног поступка и Предлога одлуке која је саставни део Извештаја Техничке комисије. У току поступка утврђено је да Пројекат Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“ у току реализације неће имати негативног утицаја на животну средину уз примену прописаних мера.

Носилац Пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, је дужан да примењује све мере заштите животне средине Студијом предвиђене у поглављима:


8. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину и то:

- Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење;

- Мере које ће се предузети у случају удеса;

- Планови и техничка решења заштите животне средине (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација и др.);

- Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину;

- Мере током извођења грађевинских радова;

- Мере током редовног рада;

- Обавезне мере заштите по престанку рада базне станице

- Контролисана зона;

 Носилац Пројекта је дужан да обезбеди извршење Програма праћења утицаја на животну средину у свему према поглављу :

 9. Програм праћења утицаја на животну средину и то:

- Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину;

- Параметре на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину;

- Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара.

 Текст Решења у целости можете преузети овдеОдељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац , на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину, Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“, Горња Каменица,

Носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д., Београд, Ул. Таковска 2, 11000 Београд, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“ , на катастарској парцели број 2281,Горња Каменица,општина Књажевац

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просториј бр. 42, Општинске управе ,општине Књажевац,Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова до 02, октобра, 2017. године.

У складу са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац., Милоша Обилића 1, 19350Књажевац.
Јавна расправа и презентација одржаће се 03, октобра, 2017. године, у просторијама Општинске управе општине Књажевац са почетком у 11.00 часова.

Објављено дана: 07.09.2017.године
Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу чл.69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује:


О б а в е ш т е њ еО пријему захтева за издавање дозволе за транспорт нeопасног отпада на територији општине Књажевац

Надлежни орган обавештава јавност да је 18.05.2017.год. оператер постојећег постројења за управљање отпадом, ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ, са седиштем у Књажевцу, ул. Капларова 8А,  регистрован у Агенцији за привредне регистре (Матични бр. 07208324, ПИБ 100630696), претежна делатност 3600-скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, поднео захтев заведен под бројем 501-85/2017-06 за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на  територији општине Књажевац.

Локација постројења: 9-те Бригаде бб;
Кратки опис активности: транспорт неопасног комуналног амбалажног отпада са локација  на територији општине  Књажевац, до локације на којој се сакупљени отпад складишти;
Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана  од  дана објављивања овог обавештења. Односно до ______ године.
Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе, заинтересована јавност може извршити у Општинској управи, Одељењу за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 13 часова.


О б а в е ш т е њ е
О донетом решењу о издавању обновљене  дозволе  за сакупљање  неопасног отпада


Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност да је на захтев оператера ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ, са седиштем у Књажевцу, ул. Капларова 8А, издато Решење о издавању обновљене дозволе за сакупљање  неопасног отпада на територије општине Књажевац, РЕГИСТАРСКОГ БРОЈА 4/1.
У спроведеном поступку донето је Решење бр.501-5/2017-06 од 19.05.2017.год.,  којим је оператеру ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ из Књажевца издата, обновљена дозвола за сакупљање неопасног отпада на територији општине Књажевац, на основу захтева и достављене документације  од стране оператера а у складу са  чл. 59., 60. став 3 и 70. Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, радним даном у просторији Општинске управе Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, канцеларија бр. 42, у времену од 7 до 15 часова.
Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном Републичком  административном таксом од 440 дин., на жиро рачун бр. 840-742221-843-57 са позивом на број 97-41-116.
Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1.Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).

О б а в е ш т е њ е
О донетом решењу о издавању обновљене  дозволе  за сакупљање инертног и неопасног отпада


Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност да је на захтев оператера САША ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА „ЧЕЛИК КОМЕРЦ“ КЊАЖЕВАЦ са седиштем у Књажевцу , ул. Карађорђева бб,  издато Решење о издавању обновљене дозволе за сакупљање инертног и неопасног отпада на локацији у ул. Карађорђева бб  РЕГИСТАРСКОГ БРОЈА 2/1.
У спроведеном поступку донето је Решење бр.501-51/2017-06 од 17.05.2017.год.,  којим је оператеру САША ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА „ЧЕЛИК КОМЕРЦ“ КЊАЖЕВАЦ из Књажевца издата, обновљена дозвола за сакупљање инертног и неопасног отпада на територији општине Књажевац, на основу захтева и достављене документације  од стране оператера а у складу са  чл. 59., 60. став 3 и 70. Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, радним даном у просторији Општинске управе Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, канцеларија бр. 42, у времену од 7 до 15 часова.
Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном Републичком  административном таксом од 440 дин., на жиро рачун бр. 840-742221-843-57 са позивом на број 97-41-116.
Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1.Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).


Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу чл.69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује

О б а в е ш т е њ е

О пријему захтева за обнављање дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији општине Књажевац


Надлежни орган обавештава јавност да је 10.04.2017.год. оператер постојећег постројења за управљање отпадом, ZTR „ČELIK KOMERC“ KNJAŽEVAC са седиштем у Књажевцу, ул. Карађорђева бб, регистрован 11.05.2012..год. у Агенцији за привредне регистре ( Матични бр. 56275533, ПИБ 103745548), претежна делатност 3821-Третман и одлагање отпада који није опасан, поднео захтев заведен под бројем 501-51/2017-06 за обнављање дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији општине Књажевац , регистарског броја 2.

Оператеру постројења је решењем, бр.501-58/2012-07 од 11.05.2012..год., издата дозвола за сакупљање, транспорт и складиштење инертног и неопасног отпада (гвожђе и лим индексни бр. 19 12 02, алуминијум индексни бр. 17 04 02, отпадни бакар и месинг индексни бр. 17 04 01) на територији општине Књажевац.


Оператер је уз захтев за обнову дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Књажевац , доставио следећу документацију:


  • Решење о регистрацији , АПР БП 117256/2014 од 10.11.2014. године;

  • податке о отпаду;

  • податке о опреми за сакупљање и локацији.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Односно до 03.05.2017. године.

Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе, заинтересована јавност може извршити у Општинској управи, Одељењу за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 13 часова.

На основу члана 10. став 7. и члана 14. став 4. и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављујеО Б А В Е Ш Т Е Њ ЕО донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студијеОбавештавамо вас да је донето Решење,  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије за Пројекат  Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“, чија се реализацији планира на к.п. бр. 2281, Горња Каменица, општина Књажевац. Носилац пројекта је Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“, А.Д., Београд, Таковска 2, 1000 Београд,Решење бр. 501-72/2016-06 од 23.03.2017. да је потребна процена утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије, Општинска управа , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.
Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије.Решење у целости је на сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs .
Заинтересовани органи и организације и јавност могу изјавити жалбу Министру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања, а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 440,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

Решење можете преузети овде

28.03.2017.године

Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу чл.69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује:


О б а в е ш т е њ е

О пријему захтева за обнављање дозволе за сакупљање неопасног комуналног амбалажног  отпада на територији општини Књажевац


Надлежни орган обавештава јавност да је 20.01.2017.год. оператер постојећег постројења за управљање отпадом, Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Књажевац са седиштем у Књажевцу, ул. Капларова 8А, регистрован 28.12.1986.год. у Агенцији за привредне регистре ( Матични бр. 07208324, ПИБ: 100630696 ), претежна делатност 3600- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, поднео захтев бр.501-5/2017-06 за обнављање и ревизију  дозволе за сакупљање  неопасног комуналног амбалажног  отпада, регистарског броја 4.

Оператеру постројења је Решењем, бр.501-96/2011-07 од 05.2012.год., издато од стране Општинске управе, Одељење за привреду и друштвене делатности, издата дозвола за сакупљање  неопасног комуналног амбалажног отпада индексног броја 150102, на територији општине Књажевац.

Оператер је уз захтев за обнову дозволе за сакупљање  неопасног комуналног амбалажног отпада, доставио документацију:

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана  од  дана објављивања овог обавештења. Односно до17.03.2017. године.

Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе, заинтересована јавност може извршити у Општинској управи, Одељењу за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 13 часова.

Република Србија
Општина КЊАЖЕВАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду и
друштвене делатности
Број: 501-72/2016-06
Дана:14.02.2017. год
К њ а ж е в а ц

На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом  захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, „Телеком Србија“, А..Д, Таковска,  бр. 2, 11 000 Београд,  поднео је захтев, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат Радио базне станице мобилне телефоније „ZА65/ZАU65, Gornja Kamenica “, чија се реализација   планира на катастарској парцели бр. 2281 КО Горња Каменица.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1. Књажевац, у року од 10 дана од дана обавештења ,  радним даном у времену од 12 до 14 часова. 

Молимо, заинтересоване органе и организације и јавност,  да у року од 10 дана од дана обавештавања, а након увида у документацију, доставите мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  предметног пројекта на животну средину у писменој форми овом органу.

Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду
и друштвене делатности
Број: 501- 63/2016-06
Дана: 25.01.2016 год.

О б а в е ш т е њ е

О донетом решењу о  издавању обновљене интегралне дозволе  за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада

Општинска управа општине Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност да је на захтев оператера  Д.О.О.“СИРОВИНА“ЊАЖЕВАЦ из Књажевца , ул. Доситејева бр. бб  издато Решење о издавању обновљене интегралне дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада  на територији општине Књажевац РЕГИСТАРСКОГ БРОЈА 01/1.

У спроведеном поступку донето је Решење бр.501- 63/2016-06 од 28.12.2016.год., којим је оператеру  Д.О.О.“СИРОВИНА“ЊАЖЕВАЦ из Књажевца издата, обновљена интегрална дозвола за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Књажевац, на основу захтева и достављене документације  од стране оператера а на основу чл. 59., 60. став 3 и 70. Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторији Општинске управе општине Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, канцеларија бр. 42, у времену од 7,30 до 15,30 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном републичком  административном таксом од 440 дин..

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1.Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу чл.69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује:О б а в е ш т е њ е

О пријему захтева за обнављање дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Књажевац


Надлежни орган обавештава јавност да је 08.09.2016.год. оператер постојећег постројења за управљање отпадом, ДОО “СИРОВИНА“ЊАЖЕВАЦ, са седиштем у Књажевцу, ул.  Доситејева бб, регистрован  23.09. 2006.год. у Агенцији за привредне регистре ( Матични бр. 17617273, ПИБ: 103641726 ), претежна делатност 51700- Остала трговина на велико, поднео захтев бр.501- 63/16-06 за обнављање дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада,  регистарског броја 1.

Оператеру постројења је решењем, бр.501-94/10-07 од 29.11.2011.год., издата интегрална дозвола за сакупљање, транспорт и складиштење инертног и неопасног отпада, који је класификован ка отпад који није опасан – гвожђе у расутом стању индексног бр. 191202/200140, алуминијум у расутом стању индексног бр.191203/200140 и  отпадни бакар у расутом стању индексног бр. 191203/200140.

Оператер је уз захтев за обнову дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, доставио следећу документацију:

Решење о регистрацији у АПР-у, читачи саобраћајних дозвола за теретна возила, доказ о власништву за возила, Изјаву о обављању транспорта само за сопствене потребе на територији општине Књажевац а ради обављања делатности за коју је регистрован од 27.09. 2016.год.

Рок за достављање мишљења и предлога је 12.10.2016.год.

Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе, заинтересована јавност може извршити у Општинској управи, Одељењу за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 13 часова.

На основу члана 10. став 7. а у вези са чланом 29. Закона о Процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 135/04 и 36/09), Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац,

О Б А В Е Ш Т А В А


О донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину

са утврђеним минималним условима заштите животне средине за Пројекат Радио базна станица „Књажевац – 9.Бригаде“, ZA64, ZAU64 Књажевац


Обавештавамо Вас да је донето Решење да није потребна процена утицаја на животну средину са утврђеним минималним условима заштите животне средине  за Пројекат Радио базна станица „Књажевац – 9.Бригаде“, ZA64, ZAU64 Књажевац, чија се реализација планира на крову објекта у ул. 9 Бригаде бр.15, на к.п.бр. 6742/12 КО Књажевац, носилац пројекта је  „Телеком Србија“ А.Д., 11 000 Београд, ул.,Таковска 2.

Решење бр. 501-158/2016-06 од 03.02.2016 год., да није потребна процена утицаја на животну средину  са утврђеним минималним условима заштите животне средине Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС.“бр. 114/2008) – тачка  12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачка 13) Телекомуникациони објекти мобилне телефоније ( базне радио станице)  Листе II, као и Стручну оцену оптерећења животне средине , бр 5365 од октобра, 2015год., коју је израдила Лабораторија „КОНСИНГ“из Београда, ово Одељење утврдило је у току поступка да Пројекат Радио базна станица у току рада неће имати негативног утицаја на животну средину.

Носилац пројекта „Телеком Србија“  “ АД., је дужан да примењује све мере заштите животне средине утврђене Решењем.

Заинтересована јавност може изјавити жалбау Министру Министарства пољопривреде  и заштите животне средине, у року од 15 дана од дана пријема обавештења, а преко овог Одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 440, 00 дин. по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом  захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, „Телеком Србија“, А..Д, Таковска,  бр. 2, 11 000 Београд,  поднео је захтев,за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекта Радио базне станице “Књажева - 9-бригаде УМТС“ -ЗА 64, ЗАУ64, Књажевац, чија се реализација   планира на катастарској парцели бр. 6742/12 КО Књажевац, у улици 9-те бригаеде, бр 15,Књажевац.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1. Књажевац, у року од 10 дана од дана обавештења ,   радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Молимо, заинтересоване органе и организације и јавност,  да у року од 10 дана од дана обавештавања, а након увида у документацију, доставите мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  предметног пројекта на животну средину у писменој форми овом органу.

С поштовањем ,

Обрадила  Ластица Миливојевић  ШЕФ ОДEЉЕЊА Дипл. ецц. Марија Јеленковић

На основу члана 10. став 7. а у вези са чланом 29. Закона о Процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 135/04 и 36/09), Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац,


О Б А В Е Ш Т А В А

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА

НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА

УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ ССГ „КЊАЖЕВАЦ 3“Обавештавамо Вас да је донето Решење да није потребна процена утицаја на животну средину са минималним условима заштите животне средине за Пројекат уклањање постојеће станице за снабдевање горивом ССГ „КЊАЖЕВАЦ 3“,чија се реализација планира на к.п. бр.5018 КО Књажевац, ул. Васе Пелагића бр.2б Књажевац, носилац Пројекта је „НИС“ а.д. Блок Промет, Нови Сад, Народног фронта бр.12. 21000 Нови Сад.

Решење бр.501-133/2015-06 од 02.12.2015.год, да није потребна процена утицаја на животну средину Општинска управа, Одељење за Привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе,о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.Гласник РС.“бр. 114/2008) – листа II тачка 14.Остали пројекти, под тачка 13. Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе), ово Одељење утврдило је у току поступка да за Пројекат уклањање постојеће станице за снабдевање горивом ССГ „КЊАЖЕВАЦ 3“ није потребна процена утицаја на животну средину.

Носилац Пројекта „НИС“ а.д. Блок Промет, Нови Сад, је дужан да примењује све мере заштите животне средине предвиђене Решењем и условима надлежних органа и организација.

Заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, преко овог одељења.


На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину


Oвлашћено лице ENVIROSERV D.O.O BEOGRAD, ул. Авалска , бр.186, 11232 Београд, је у име и за рачун Носиоца Пројекта „НИС“ а.д. Блок Промет, НОВИ САД, ул. Народног фронта  бр.12., поднело је захтев за одлучивањe о потреби процене утицаја Пројекта Уклањање постојеће станице за снабдевање горивом ССГ „КЊАЖЕВАЦ 3“ на животну средину, на кп. бр. 5018 КО Књажевац, ул. Васе Пелагића , бр.2б.  Књажевац.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1. Књажевац, у року од 10 дана од дана обавештења ,  почев од  09.11.2015 год. радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Молимо, заинтересоване органе и организације и јавност,  да у року од 10 дана од дана обавештавања, а након увида у документацију, доставе мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  предметног пројекта на животну средину у писaнoj форми овом органу.

Надлежни орган одлучиваће о поднетом захтеву узимајући у обзир мишљења достављена до 19.11.2015.год.


На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом  захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, предузеће за производњу, промет и услуге „СЦС ПЛУС“ д.о.о, Књажевац, са седиштем у ул.  Књаза Милоша бр.9.  у Књажевацу,.  поднео је захтев за одлучивање о  потреби процене утицаја  на животну средину пројекта Поизводна хала, намењена производњи у дрвној индустрији ( обрада дрвета и производа од дрвета – иверица и сл.), проширење капацитета – пословног простора, чија се изградња планира на катастарској парцели бр. 1592/1 и 1592/2 КО Орешац, у селу Подвис, бб, општина Књажевац.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у просторији број 51, надлежног органа Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1. Књажевац, у року од 10 дана од дана обавештења,  почев од 19.05.2015 год. радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Молимо, заинтересоване органе и организације и јавност, да у року од 10 дана од дана обавештавања, а након увида у документацију, доставите мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  предметног пројекта на животну средину у писменој форми овом органу.ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2012. ГОДИНИ

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине, Одељење за општу управу и скупштинске послове израдило је План и програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2012. год. који је Општинско веће донело уз сагласност бр. 401-00-930/1/2011-01 од 26.01.2012.год.,Министарства животне средине, рударства и просторног планирања.

Сходно Плану и програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2012. год, а увези са позицијом I - Програми и пројекти праћења стања животне средине ( мониторинг) и тачком 2. Контрола квалитета површинских и подземних вода за јавну употребу, Одељење за општу управу и скупштинске послове је на основу Закључка Општинског већа бр. 06-50/2012-09 од 10.08.2012. год., исказаних потреба месних заједница и Уговора о испитивању квалитета површинских и подземних вода за јавну употребу на територији општине књажевац, бр.501-18/2012-02 од 28.06.2012.год. закљученог између општине Књажевац и Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар као најповољнијим понуђачем, обавило послове узорковања и анализе воде односно испитивања квалитета воде ( микро биолошка и физичко – хемијска исправност). Из буџеског фонда за заштиту и унапређење животне средине за обављену услугу исплаћена је накнада у износу од 189.000,00 дин. Према локацијама узорковања утврђено је следеће стање исправности узорака по месним заједницама:

ПРИКАЗ МЕСТА УЗОРКОВАЊА ПРЕМА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ИСПРАВНОСТИ УЗОРАКА

1.Испитивани узорци воде, микробиолошки и физичко-хемијски су исправан са следећих изворишта :


Редни број

Месна заједница

Назив и локација изворишта

1.

Валевац

„Врело“

2.

Жлне

„Церовица“

3.

Црвење

„Кузма“, „Доњокраска“ и Чесма код гробља

4.

Крента

„Доње врело“

5.

Ћуштица

„Клокотар“

6.

Доња Каменица

Чесма у центру села

7.

Жуковац

Резервоар 1 ,

Резервоар 2,

Резервоар 3,

и„Доњи крај“- чесма

8.

Дебелица

„Перило“

9.

Равна

Каптирани извор на 300м од моста  према селу

10.

Штипина

Чесма у центру села

11.

Зоруновац

„Падина“,

„Прдљивац“

и „Краљевица“

12

Шести габар

Чесма – Давидовић Петрије

13.

Вртовац

„Бабиње“

14.

Балта бериловац

„Бара“

15.

Црни врх

„Коларница“

16.

Кална

Водовод

17.

Бели Поток

„Риђинац“

Укупно:24 места узорковања

2.Испитивани узорци су микробиолошки неисправни са следећих изворишта:


Редни број

Месна заједница

Назив и локација изворишта

1.

Зубетинац

„Св. Никола“

„Перин кладанац“

„Седлица“

Рауловац

2.

Орешац

„Беле воде“

3.

Жлне

„Манастир“ и „ Понор“

4.

Ћуштица

Чесма код школе и „Ковачево“

5.

Штрбац

„Коренатац“ и „Милићино“

6.

Горња Каменица

„Коренатац“

7.

Доња Каменица

„Манастир“ и „Дрен“

8.

Жуковац

Резервоар 4 - чесма

9.

Јаловик извор

„Изворске реке“

10.

Ошљане

Чесма на крају клисуре код старог дома

11.

Вина

Чесма у подножју села, Чесма у

„Колонији“ и Чесма изнад села

12.

Стањинац

Доња чесма, Горња чесма и Центар

13.

Зоруновац

„Луда врба“

14.

Шести габар

Чесма код школе

15.

Балта бериловац

„Шугарац“ и „Кула“

16.

Ново Корито

Чесма код цркве, „Селиште“, „Студена падина“, „Кадибогаз“ и  „Ганчин дол“

17.

Бели поток

Оденац и „Осредак“

18.

Вртовац

„Ивачје“, “Нартије“ и “Врбице“

Укупно:37 места узорковања


3.Испитивани узорци су физичко-хемијски неисправни са следећих изворишта:

Редни број

Месна заједница

Назив и локација изворишта

1.

Црни врх

„Козарнички поток“


Стањинац

Горњачесма-Укупно:2 места узорковања


Предложене мере од стране Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар за отклањање недостатака у циљу постизања задовољавајућег квалитета воде у зависности од добијених резултата су:

-чишћење и дезинфекција и

- хлорисање

О резултатима испитивања и мерама предложеним за отклањање недостатака у циљу постизања задовољавајућег квалитета воде, предложених од стране Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Општинска управа, писмено је обавестила  председнике савета месних заједница у којима је вршено узорковање и анализа  квалитета воде.

Одељење за општу управу и скупштинске послове

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

СПИСАК НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ У 2012.ГОД.

Поводом расписаног Конкурса дана 01.04.2012. год. за ( суфинансирање - или доделу средстава) за програм и пројекте у области заштите  и унапређења животне средине у 2012.години чији су носиоци невладине организације, до дана 30.04.2012.год. пријављено је 2 пројекта. На основу предлога Комисије за избор програма и пројекта приспелих по расписаном конкурсу Општинско веће донело је Одлуку 28.06.2012.год. о суфинансирању оба пројекта  и то:

Бр.

Организација

Пројекат

Одобрена средства

1.

Покрет горана Књажевац


Обележавање 5. јуна – Светског дана заштите животне средине

50.000,00 дин.

2.

Центар за одрживу будућност, Зелена Зона


Енерг Еко

103.500,00 дин.

  Укупно:  153.500,00 дин


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Обавештење о пријему Захтева за измену дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење комерцијалног отпада

Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 68. став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за измену дозволе за  сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада од стране оператера постројења за управљање отпадом,  ЗТР „ ЧЕЛИК КОМЕРЦ „ КЊАЖЕВАЦ.
Надлежни орган обавештава јавност да је ЗТР „ ЧЕЛИК КОМЕРЦ „ КЊАЖЕВАЦ (регистровано код АПР са матичним бројем 56275533  и шифром претежне делатности број 3821-тртман и одлагање отпада који није опасан), поднела Захтев за измену дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада,због промене назива оператера из СТР„ ЧЕЛИК КОМЕРЦ „ Књажевац  у  ЗТР „ ЧЕЛИК КОМЕРЦ „ КЊАЖЕВАЦ,  дана 03.04. 2012. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом - сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада ( отпадни бакар, отпадно гвожђе, отпадни алуминијум, потпадни месинг и отпадни лим). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази на кп бр.3140/2. КО Књажевац  у улици Карађорђева бб.
Рок за достављање мишљења и предлога је 21.05.2012. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели   са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 1 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада од стране оператера постројења за управљање отпадом, ЈКП „СТАНДАРД“ из Књажевца.
Надлежни орган обавештава јавност да је ЈКП „СТАНДАРД  (регистровано код АПР са матичним бројем 07208324  и шифром претежне делатности број 3600-сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде), поднело Захтев за издавање дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада, дана 06.07. 2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом – сакупљање и складиштење неопасног отпада ( амбалажни отпад - пет). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази на кп бр.3462/1 КО Књажевац  у улици   9-те бригаде бб.
Рок за достављање мишљења и предлога је 20.05.2012. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели   са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 1 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Евиденција о прикупљеном комуналном отпаду за 2011.годину

ЈКП "Стандард" из Књажевца доставило је локалној самоуправи месечне извештаје о количини отпада који се одлаже на депонији (У складу са правилником о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији локалне самоуправе, Службени гласник РС бр.61/2010)

Комплетан извештај можете преузети овде.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, на захтев општине Књажевац извршио је узорковање и испитивање воде за пиће и доставио извештаје о исправности испитиваних узорака у складу са Законом о водама ((„Сл.гласник РС „ бр. 30/2010) и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („ Сл.лист СРЈ“ бр. 42/98 44/99)за изворе на следећим локацијама:

1.Каптирани извор чесма “ Бањица“ чесма код купалишта;
2.Каптирани извор чесма  код дома у Доњој Каменици;
3.Каптирани извор чесма на Баљици на кривини изнад базена;
4.Бунар подземне воде на Јевику,  Кљажевац,
5.Каптирани извор-чесма „Цигански поток“ Штитарац,
6.Каптирани извор- чесма на Бараници  

На основу достављеног извештаја испитивани узорак је хигијенски исправан са аспекта испитиваних параметара на следећим локацијама:
1.Каптирани извор чесма “ Бањица“  (чесма код купалишта )
2.Каптирани извор чесма на Бањици  (на кривини изнад базена );
3.Каптирани извор чесма  у Доњој Каменици  (код дома )

Испитивани узорак је хигијенски неисправан са аспекта испитиваних параметара због електропроводљивости, нитрата и стрептокока фекалног порекла:     

1.Бунар подземне воде на Јевику , Књажевац,    

Испитивани узорак је хигијенски неисправан са аспекта испитиваних параметара због присуства аеробне мезофилне бактерије на 37 C и стрептококе фекалног порекла:    

1.Каптирани извор-чесма „Цигански поток“, Штитарац,

Испитивани узорак је хигијенски неисправан са аспекта испитиваних параметара због присуства стрептокока фекалног порекла:     

1.каптирани извор чесма на Бараници

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, на захтев општине Књажевац извршио је узорковање и испитивање воде за пиће у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („ Сл.лист СРЈ“ бр. 42/98 44/99) због налаза на следећим локацијама:

1.чесма „ КУЗМА“ у селу Црвењу,
2.чесма „ДОЊИ КРАЈ“ у Црвењу
3.чесма у центру села Бучја и
4.Каптирани извор- ЛЕКОВИТА у Бучју.

На основу достављеног извештаја испитивани узорак је хигијенски исправан са аспекта испитиваних параметара на следећим локацијама:

1.чесма „ДОЊИ КРАЈ“ у Црвењу
2.чесма у центру села Бучја и
3.Каптирани извор- ЛЕКОВИТА у Бучју.

Испитивани узорак је хигијенски неисправан са аспекта испитиваних параметара због налаза Колиформних бактерија фекалног порекла на следећој локацији:

1.чесма „ КУЗМА“ у селу Црвењу.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада, СЗР.“МЕТАЛОГРАДЊА
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада СЗР.“МЕТАЛОГРАДЊА“, (регистрован код АПР са матичним бројем – 56276360 и шифром претежне делатности број 28520- општи машински радови), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 16.08.2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (кочионе облоге и компоненте које нису другачије специфициране). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Ђуре Хорватовића, бр. 15. Књажевац,
Рок за достављање мишљења и предлога је 31.08.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада, ДОО. „ШУКОМ“ Књажевац
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада ДОО. „ШУКОМ“ Књажевац, (регистрован код АПР са матичним бројем – 17002562 и шифром претежне делатности број 2521 –Производња котлова и радијатора за централно грејање Одржавање), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 12.08.2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (кочионе облоге и компоненте које нису другачије специфициране). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици 22 Децембар, бб. Књажевац,
Рок за достављање мишљења и предлога је 27.08.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада, Aуто сервис „КРСТИЋ“ Књажевац.
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада Aуто сервис „КРСТИЋ“ Књажевац, (регистрован код АПР са матичним бројем – 55589267 и шифром претежне делатности број 4520- Одржавање и поправка моторних возила), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 15.07.2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (кочионе облоге и компоненте које нису другачије специфициране). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Ђуре Хорватовића, бр. 15. Књажевац,
Рок за достављање мишљења и предлога је 30.07.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада од стране оператера постројења за управљање отпадом, Милојевић Дејана
Надлежни орган обавештава јавност да је Милојевић Дејан, физичко лице, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада, дана 14.07. 2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом – сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада (папир и картон,стакло,пластика и сл.). Комплекс на коме се складишти и третира неопасан отпад се налази у Књажевцу у улици 4. Септембар бр.13
Рок за достављање мишљења и предлога је 29.07.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада од стране оператера постројења за управљање отпадом, ЈКП. „Стандард“ Књажевац.
Надлежни орган обавештава јавност да је ЈКП. „Стандард“ (регистровано код АПР са матичним бројем 07208324 и шифром претежне делатности број 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде), поднело Захтев за издавање дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада, дана 06.07. 2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом – сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада ( ПЕТ, ПЕ, ПП и остало ). Комплекс на коме се складишти и третира неопасан отпад се налази у Књажевцу у улици 9.Бригаде – „Вашариште“.
Рок за достављање мишљења и предлога је 21.07.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада СЗР „ЖЕЉКО“, Књажевац.
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада СЗР „ЖЕЉКО“, Књажевац (регистрован код АПР са матичним бројем –55589291 и шифром претежне делатности број 50200 Одржавање и оправка моторних возила), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 09.06.2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (отпадни метал и отпадни лим ). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Милуна Минића бр.8 Књажевац.
Рок за достављање мишљења и предлога је 24.06.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада D.O.O.
Kraninženjering“
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада D.O.O.“Kraninženjering“. (регистрован код АПР са матичним бројем –-– 06838138 и шифром претежне делатности број 7022 Консултанске активности у вези са пословањем и осталим), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 25.05.2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (отпадни челик ). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Карађорђева бб.
Рок за достављање мишљења и предлога је 09.06.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада „DESING“ D.О.О BEOGRAD.
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада „DESING“ D.О.О BEOGRAD. (регистрован код АПР са матичним бројем – 062182237 и шифром претежне делатности број 1039 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 26.04.2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом,кладиштење неопасног отпада (отпадни папир и картон, отпадна пластика од амбалаже сировина за производњу индексног броја ). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Бранка Динић, бр.10.
Рок за достављање мишљења и предлога је 11.05.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање и складиштење комерцијалног отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада од стране оператера постројења за управљање отпадом, TR. „BOGDA – LAND“KNJAŽEVAC
Надлежни орган обавештава јавност да је TR. „BOGDA – LAND“KNJAŽEVAC
(регистровано код АПР са матичним бројем 60624950 . и шифром претежне делатности број 51700- трговинска радња), поднело Захтев за издавање дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада, дана 07.04. 2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом – сакупљање, и складиштење неопасног отпада ( отпадни бакар, отпадно гвожђе, отпадни алуминијум, потпадни месинг и отпадни лим). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у Књажевцу у улици 4.Септембар, бб.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.07.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада СПТР „ПАРАЛЕЛ САНДРИНО“.
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада СПТР „ПАРАЛЕЛ САНДРИНО“ (регистрован код АПР са матичним бројем –-56275258 и шифром претежне делатности број 18220 – производња остале одеће ), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 22.02.2011. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (текстилни отпад – отпад од кројења ). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад сеналази у улици Лоле Рибара број 35.
Рок за достављање мишљења и предлога је 02.03.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада „СЕРБИНА“ Д.О.О. КЊАЖЕВАЦ
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада „СЕРБИНА“ Д.О.О. КЊАЖЕВАЦ (регистрован код АПР са матичним бројем –-17610244 и шифром претежне делатности број 1520 – производња обуће), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 15.12.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (отпади од уклањања другог ткива са коже и комунални отпад ). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад сеналази у улици 22.Децембар бб,
Рок за достављање мишљења и предлога је 30.12.2011. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднете Захтеве може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада „FALK-EAST“ D.O.O. KNJAŽEVAC
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада „FALK-EAST“ D.O.O. KNJAŽEVAC (регистрован код АПР са матичним бројем –-17576984 и шифром претежне делатности број 1520 – производња обуће), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 30.11.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (отпадна гума и пластика, отпадни полиуретан и отпадни папир ). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Лоле Рибара број 26,
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.12.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада „BLOONDINNI“ D.О.О
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада „BLOONDINNI“ D.О.О. (регистрован код АПР са матичним бројем –-20589124 и шифром претежне делатности број 18220 – производња остале одеће), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 29.10.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (текстилни отпад). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Лоле Рибара број 35,
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.11.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, упштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада „VIVA VAI“ D.O.O.
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада „VIVA VAI“ D.O.O. (регистрован код АПР са матичним бројем –-20614102 и шифром претежне делатности број 18220 – производња остале одеће), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 29.10.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (текстилни отпад). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Спасоја Милкића бб.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.11.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада SZR „ MAKO – TEKS “.
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада SZR „ MAKO – TEKS “ (регистрован код АПР са матичним бројем – 17373064 и шифром претежне делатности број 18220 – производња остале одеће), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 29.10.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (текстилни отпад и отпад од папира и картона). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Лоле Рибара број 35. .
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.11.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада „KIDS BEBA“ D.О.О, BEOGOGRAD
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада „KIDS BEBA“ D.О.О, BEOGOGRAD (регистрован код АПР са матичним бројем – 17373064 и шифром претежне делатности број 1413 - Производња остале одеће), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 25.10.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (текстилни отпад и отпад од папира и картона). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Спасоја Милкића бб.
Рок за достављање мишљења и предлога је 09.11.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада „MAXX LINE FASHION“ D.O.O.
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада „MINEX“ DOO (регистрован код АПР са матичним бројем 20691948 и шифром претежне делатности број 1413 - Производња остале одеће), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 14.10.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (текстилни отпад). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Лоле Рибара, бр. 35.
Рок за достављање мишљења и предлога је 29.10.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада „MINEX“ DOO.
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада „MINEX“ DOO (регистрован код АПР са матичним бројем 07549369 и шифром претежне делатности број 74120 – Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле; саветодавни и послови у вези с порезом), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 13.10.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (отпадна бакарна жица). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Васе Пелагића бб.
Рок за достављање мишљења и предлога је 28.10.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада Аzzaro parallel DOO Beograd.
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада Аzzaro parallel DOO Beograd. (регистрован код АПР са матичним бројем 07549369 и шифром претежне делатности број 1413 – производња остале одеће), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 30.09.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (отпадни картон и текстилни отпад). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у улици Девете бригаде бр. 7.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.10.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада СЗТКР „ ЈОКА ТЕХ“ КЊАЖЕВАЦ
Надлежни орган обавештава јавност да је, произвођач односно власник отпада СЗТКР „ ЈОКА ТЕХ“ КЊАЖЕВАЦ (регистрован код АПР са матичним бројем 56275479 и шифром претежне делатности број 1392 – производња готових текстилних производа, осим одеће ), поднео Захтев за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада дана 30.09.2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом, складиштење неопасног отпада (текстилни отпад). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази у Трговишту бр. 174.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.10.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење комерцијалног отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење неопасног отпада од стране оператера постројења за управљање отпадом, ДОО“СИРОВИНА“ КЊАЖЕВАЦ
Надлежни орган обавештава јавност да је предузеће ДОО“СИРОВИНА, КЊАЖЕВАЦ (регистровано код АПР са матичним бројем 17617273 и шифром претежне делатности број 4690-неспецијализована трговина на велико), поднело Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, дана 18.08. 2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом - сакупљање, транспорт и привремено складиштење неопасног отпада ( отпадни бакар, отпадно гвожђе и отпадни алуминијум. Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази на кп бр.1250. КО Књажевац у улици Доситејева бр. 117.
Рок за достављање мишљења и предлога је 02.08.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење комерцијалног отпада
Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење неопасног отпада од стране оператера постројења за управљање отпадом,
СТР. „ ЧЕЛИК КОМЕРЦ „ КЊАЖЕВАЦ.
Надлежни орган обавештава јавност да је СТР. „ ЧЕЛИК КОМЕРЦ „ КЊАЖЕВАЦ (регистровано код АПР са матичним бројем 56275533 и шифром претежне делатности број 4690-неспецијализована трговина на велико), поднело Захтев за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење неопасног отпада, дана 18.08. 2010. године.
Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом - сакупљање, транспорт и привремено складиштење неопасног отпада ( отпадни бакар, отпадно гвожђе, отпадни алуминијум, потпадни месинг и отпадни лим). Комплекс на коме се складишти неопасан отпад се налази на кп бр.3140/2. КО Књажевац у улици Карађорђева бб.
Рок за достављање мишљења и предлога је 02.08.2010. године, на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели са назнаком “примедбе на
Увид у поднети Захтев може се извршити у Одељењу за општу управу и скупштинске послове , Милоша Обилића број 19350 Књажевац, први спрат, канцеларија 50 у времену од 12,00 до 14,00 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 019/731-623 лок. 129.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Насловна I Архива I Обавештења
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница

Strategija Integrisane komunikacije  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Петак       22.02.

Max. 7°C Min. 4°C

Облачно, у току дана са кишом. У току ноћи осетан пад температуре, могућ снег. У брдско-планинским пределима 10-15 цм новог снега.

Субота    23.02.

Маx. -2°C Min. -7°C

Ујутру облачно. У току дана делимично облачно са дужим сунчаним интервалима.

Недеља   24.02.

Max. -1°C Min. -10°C

Претежно сунчано. Поподне делимично облачно.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас362
mod_vvisit_counterОве недеље12472
mod_vvisit_counterОвог месеца79108
mod_vvisit_counterПрошлог месеца176912
mod_vvisit_counterУкупно6851636

We have: guests online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца