www.knjazevac.rs

Јавни огласи и обавештења
среда, 27 март 2019 13:38Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за  инспекцјске послове
Број: 501-67/2019-08
06.06.2019. године
Књажевац
Ул. Милоша Обилића бр.1
Тел.бр.019 731-623
DALIBOR NIKOLIĆ PR RADNJA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA DEA GRADNJA PIROT- ИЗДВОЈЕНО МЕСТО БР.7 у Књажевцу, у ул. Цара Душана 29

КЊАЖЕВАЦ
ул. Цара Душана 29Предмет: Допис са препорукама о исправљању пропуста и недостатака уочених у службеној саветодавној посети и обезбеђењу законитог и безбедног пословања и поступањаДана 06.06.2019.године у 13,00 часова инспектор за заштиту животне средине Општинске управе Књажевац, у складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору ( „Сл. гл. РС“, бр. 36/2015, 44/2018-др закон и 95/2018), извршио је службену саветодавну посету по служвбеној дужности ради законитог и безбедног пословања и поступања надзираног субјекта, DALIBOR NIKOLIĆ PR RADNJA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA DEA GRADNJA PIROT- ИЗДВОЈЕНО МЕСТО БР.7 у Књажевцу, у ул. Цара Душана 29

Надзирани субјекат је регистрован субјекат, регистрован је код Агенције за привредне регистре, матични број: 64253069, ПИБ: 109546608, датум оснивања: 02.06.2016. године, седиште: Пирот, ул. Колубарска 39, одговорно у Књажевцу, у ул. Цара Душана 29 обавља се делатност: 5630 – услуге припремања и послуживања пића.
Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе Књажевац је уочио следеће пропусте и недостатке, односно неправилности у вашем пословању и поступању: У објекту издвојеног пословног простора, бр. 7 који послује у саставу надзираног субјекта, DALIBOR NIKOLIĆ PR RADNJA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA DEA GRADNJA PIROT изводи се музички програм без доказа да бука која се емитује при извођењу музичког програма не прелази границе дозвољеног нивоа буке у животној средини .Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гл. РС“, бр. 75/2010) прописују се индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи.
Мерење буке у животној средини од стране овлашћене стручне организације није урађено, а што је супротно члану 24. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.гл.РС“, бр. 36/2009 и 88/2010)  којим је прописано да правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора бике дужно да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке и сноси трошкове мерења буке у зони утуцаја, у складу са наведеним законом, а што је кажњиво почлану 34. тачка 7) став 3. наведеног закона.О битним чињеницама и околностима ове посете, уоченим пропустима и недостацима, односно неправилностима и доказима на основу којих су ти пропусти и недостаци, односно неправилности установљени сачињена је службена белешка, коју вам достављам у прилогу.
Поводом уочених пропуста и недостатака, у циљу њиховог исправљања и обезбеђења законитог и безбедног пословања и поступања, дајемо следеће препоруке:


Препорука број 1

САВЕТУЈЕ  СЕ Надзираном субјекту, DALIBOR NIKOLIĆ PR RADNJA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA DEA GRADNJA PIROT да у издвојеном простору, број 7 у књажевцу, у ул. Цара Душана 29 изврши мерење буке у животној средини и у зони утицаја, која настаје емитовањем музике у објекту пословног простора на наведеној адреси и да изради извештај о измереном нивоу буке и исти да достави инспекцији за заштиту животне средине Општинске управе Књажевац.

Указујем да сте дужни да нас обавестите о томе да ли сте и како сте поступили по овим препорукама, најкасније до 10.07.2019. године. Уз обавештење можете приложити и одговарајућу документацију, односно извештај о измереном нивоу буке у животној средини којим се поткрепљује обавештење.
Обавештавам Вас да поводом уочених пропуста и недостатака нећемо изрицати мере управљене према надзираном субјекту нити поднети захтев за покретање прекршајног поступка, односно издати прекршајни налог, имајући у виду одредбе члана 13. став 9. у вези са ставом 5. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15).

Истовремено, указујем да непоступање по препорукама из овог дописа, као и необавештавање инспекције за заштиту животне средине Општинске управе Књажевац о поступању по овим препорукама може, у складу са проценом ризика, представљати разлог за покретање инспекцијског надзора.

Додајем и да сте дужни и одговорни да, у складу са законом и другим прописима, добром пословном праксом и утврђеним стандардима, осигурате наставак законитог и безбедног пословања и поступања које је као такво утврђено у оквиру службене саветодавне посете. У складу са законом, ради остварења тог циља, имате право на стручну и саветодавну подршку инспекције.

Овај допис са препорукама има правну природу акта о примени прописа, у смислу члана 31. Закона о инспекцијском надзору.
Инспектор за заштиту
животне средине
Душица Дукић
На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА БАЛТА БЕРИЛОВАЦ


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 21. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 20.децембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.


Број: 350-7/2019-04
Дана: 26.03.2019. године
К њ а ж е в а ц


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове сачинило је


ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНАОпштинско веће општине Књажевац на седници одржаној 28.01.2019 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 08. фебрауар 2019 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 13,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 07.фебрара 2019. године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 350-9/2018-04
Дана: 08.02.2019. године
К њ а ж е в а цОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за приврeду и друштзвeнe дeлaтнoсти сaчинилo je

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ
Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 21. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за приврeду и друштзвeнe дeлaтнoсти у име предлагача акта.

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од  заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 20.децембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: Није било.

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.Број: 501-153/2018-06
Дана: 24.12.2018 године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА СТАТУТА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦОпштинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ СТАТУТА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 24. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 21.децембра 2018  године изнет је предлог  за усклађивање члана 84 Статута у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, који би гласио:

„ Новчана средства која се прикупљају на основу  одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и строго су наменског карактера.“

Као и сугестија у допуни члана 116 речима: „и другим прописима“ на тај начин да би члан 116 гласио:

„Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када је законом и другим прописима  предвиђено да одлуку доноси други орган Општине”.

Ови предлози су прихваћени.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 020-32/2018-07
Дана: 24.12.2018 године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило јеИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 01.10.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 15. октобра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 10,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта и чланови Општинског већа општине Књажевац и то: Радомир Вељковић, Србислав Видојевић и Обрен Ристић.

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 12.октобра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.Број: 130-11/2018-07
Дана: 15.10.2018 године
К њ а ж е в а ц


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕНа основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНАОпштинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 21. децембра 2018 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 20.децембра 2018 године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема

У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 352-134/2018-07
Дана: 24.12.2018 године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 
Насловна I Архива I Јавни огласи и обавештења
ПОС терминал

Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница

Strategija Integrisane komunikacije  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Понедељак 17.06.

Max. 29°C Min. 17°C

Прeпoднe петежно сунчaнo. Пoпoднe и увeчe рaзвoj oблaчнoсти мoгући лoкaлни пљускoви сa грмљaвинoм. Локално су могући обилнији пљускови и појава града.

Уторак    18.06.

Max. 28°C Min. 18°C

Променљиво облачно, пoпoднe мoгућa пojaвa лoкaлних пљускoвa сa грмљaвинoм.

Среда       19.06.

Max. 28°C Min. 17°C

Променљиво облачно, пoпoднe мoгућa пojaвa лoкaлних пљускoвa сa грмљaвинoм.

Општина Књажевац на друштвеним мрежамаmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас4997
mod_vvisit_counterОве недеље4997
mod_vvisit_counterОвог месеца93051
mod_vvisit_counterПрошлог месеца443452
mod_vvisit_counterУкупно7810966

We have: guests online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца


Печат није обавезан