Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу чл.69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује:
О б а в е ш т е њ е

О пријему захтева за обнављање дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Књажевац


Надлежни орган обавештава јавност да је 08.09.2016.год. оператер постојећег постројења за управљање отпадом, ДОО “СИРОВИНА“ЊАЖЕВАЦ, са седиштем у Књажевцу, ул.  Доситејева бб, регистрован  23.09. 2006.год. у Агенцији за привредне регистре ( Матични бр. 17617273, ПИБ: 103641726 ), претежна делатност 51700- Остала трговина на велико, поднео захтев бр.501- 63/16-06 за обнављање дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада,  регистарског броја 1.

Оператеру постројења је решењем, бр.501-94/10-07 од 29.11.2011.год., издата интегрална дозвола за сакупљање, транспорт и складиштење инертног и неопасног отпада, који је класификован ка отпад који није опасан – гвожђе у расутом стању индексног бр. 191202/200140, алуминијум у расутом стању индексног бр.191203/200140 и  отпадни бакар у расутом стању индексног бр. 191203/200140.

Оператер је уз захтев за обнову дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, доставио следећу документацију:

Решење о регистрацији у АПР-у, читачи саобраћајних дозвола за теретна возила, доказ о власништву за возила, Изјаву о обављању транспорта само за сопствене потребе на територији општине Књажевац а ради обављања делатности за коју је регистрован од 27.09. 2016.год.

Рок за достављање мишљења и предлога је 12.10.2016.год.

Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе, заинтересована јавност може извршити у Општинској управи, Одељењу за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 13 часова.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search