Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу чл.69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује

О б а в е ш т е њ е
О пријему захтева за обнављање дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији општине Књажевац


Надлежни орган обавештава јавност да је 10.04.2017.год. оператер постојећег постројења за управљање отпадом, ZTR „ČELIK KOMERC“ KNJAŽEVAC са седиштем у Књажевцу, ул. Карађорђева бб, регистрован 11.05.2012..год. у Агенцији за привредне регистре ( Матични бр. 56275533, ПИБ 103745548), претежна делатност 3821-Третман и одлагање отпада који није опасан, поднео захтев заведен под бројем 501-51/2017-06 за обнављање дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији општине Књажевац , регистарског броја 2.

Оператеру постројења је решењем, бр.501-58/2012-07 од 11.05.2012..год., издата дозвола за сакупљање, транспорт и складиштење инертног и неопасног отпада (гвожђе и лим индексни бр. 19 12 02, алуминијум индексни бр. 17 04 02, отпадни бакар и месинг индексни бр. 17 04 01) на територији општине Књажевац.


Оператер је уз захтев за обнову дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Књажевац , доставио следећу документацију:


Решење о регистрацији , АПР БП 117256/2014 од 10.11.2014. године;

податке о отпаду;

податке о опреми за сакупљање и локацији.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Односно до 03.05.2017. године.

Увид у поднети Захтев за обнављање дозволе, заинтересована јавност може извршити у Општинској управи, Одељењу за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 13 часова.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search