О б а в е ш т е њ е
О донетом решењу о издавању обновљене  дозволе  за сакупљање инертног и неопасног отпада


Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност да је на захтев оператера САША ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА „ЧЕЛИК КОМЕРЦ“ КЊАЖЕВАЦ са седиштем у Књажевцу , ул. Карађорђева бб,  издато Решење о издавању обновљене дозволе за сакупљање инертног и неопасног отпада на локацији у ул. Карађорђева бб  РЕГИСТАРСКОГ БРОЈА 2/1.
У спроведеном поступку донето је Решење бр.501-51/2017-06 од 17.05.2017.год.,  којим је оператеру САША ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА „ЧЕЛИК КОМЕРЦ“ КЊАЖЕВАЦ из Књажевца издата, обновљена дозвола за сакупљање инертног и неопасног отпада на територији општине Књажевац, на основу захтева и достављене документације  од стране оператера а у складу са  чл. 59., 60. став 3 и 70. Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, радним даном у просторији Општинске управе Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, канцеларија бр. 42, у времену од 7 до 15 часова.
Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном Републичком  административном таксом од 440 дин., на жиро рачун бр. 840-742221-843-57 са позивом на број 97-41-116.
Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1.Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search