На основу члана 10. став 7. и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије

Обавештавамо вас да је донето Решење  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије за Пројекат  Базна станица мобилне телефоније „Књажевац 4“, чија се реализацији планира на к.п. бр.4966 КО Књажевац, у улици Илије Бирчанина, бр. 1A, Књaжeвaц, носилац пројекта је Предузеће за телекомуникације „Теленор д.о.о“, Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд

Решење бр. 501-1/2019-06 од 08.02.2019. год., о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије, Општинска управа Књажевац , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта, података о локацији, и специфичности предметне локације, зона повећане осетљивости (густо насељена стамбена зона) а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење  о  потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

За Решење у целости кликни овде.

Датум објаве, 08.02.2018.године

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search