На основу члана 10. став 7 и члана 29 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину и

утврђивању минималних услова заштите животне средине


Обавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине за Пројект  реконструкције дистрибутивне мреже у центру градског насеља Књажевац, који обухвата следеће улице: Бранка Металца, Светозара Марковића, Југ Богданову, Хајдук Вељкову, Његошеву, Лоле Рибара  и Војводе Путника, на катастарским парцелама бр. 1601, 1602, 1603, 1605, 818/10, 1606, 942, 1612, 2917/1, 6185/2, 333 и 7054 све у  КО Књажевац. Носилац Пројекта је Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“ Књажевац , ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц.

Решење, бр. 501-47/19-06 од 09.04.2019.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине , Општинска управа, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка

Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта и локације као и мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. За  Решење у целости кликни овде

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.


Датум објаве: 09.05.2019године

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search