На основу чл.69 став 1 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ


Да је на захтев оператера  постројења за  управљање отпадом ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, са седиштем у ул. Капларова, бр. 8,Књажевац, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада,  индексног броја 15 01 02 ( ПЕТ - комунални амбалажни отпад ) за локацију у  ул. 9 –те Бригаде, бб, на кп.бр. 3462/1 КО Књажевац , регистарског броја 4, коју је 14.05.2012.год. под бројем 501-96/11-07 издало Одељење за општу управу и скупштинске послове, Општинске управе, општине Књажевац.
Решење о измени Решења издаје се оператеру ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, под бројем 501-75/18-06, сходно Закону о управљању отпадом („Службени глкасник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Измена решења односи се на промену квалификованог лица одговорно за стручни рад у постројењу.
Увид у издато Решење заинтересована јавност може извршити у Општинској управи Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жлба се изјављује Министру министарства заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном таксом , Тар.. бр.6 у износу од 460,00 динара, ( број текућег рачуна: 840 – 742221843 -57, Корисник Буџет Републике Србије, по моделу  97, са позив на број 68 – 107, сврха уплате „Републичка административна такса“).


Датум објаве 02.07.2018.године

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search