Заштита животне средине

На основу члана 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу да није потребна  процена  утицаја на животну средину и
утврђивању минималних услова заштите животне средине


Обавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине за Пројекат изградње трансфер станице са рециклажним двориштем, на кп.бр.3415/5КО Књажевац.
Носилац Пројекта је Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“ Књажевац , ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц.
Решење, бр. 501-13/20-06 од 07 .07.2020.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине , Општинска управа, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након анализе специфичности пројекта, локације и спроведеног поступка процене утицаја.
Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта и локације као и мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину и утврдио минималне услове заштите животне средине. Решење у целости можете погледати  овде
Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 480,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.
Датум објаве:07.07.2020године

 

На основу члана 10. став 1 и 2.,  Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

 

процене утицаја на животну средину

 

Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Сандард“ Књажевац, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднело је захтев, заведен код овог органа  под бр. 501-13/20-06 дана  13.02.2020.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат за изградњу трансфер станице са халом за рециклажу на кп.3415/5КО Књажевац.

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева  сваког радног дана од 12 до 14 часова у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења  и на службеном сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs овде

 

Заинтересовани  органи и организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа.

 Дана 19.06.2020.године

Општинска управа Књажевац – Одељење за општу управу и скупштинске послове , на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе односно прибављање одговарајуће потврде о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада, СЗР.“МЕТАЛОГРАДЊА

На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр.501-1/19-06 дана  10.01.2019.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 4“, чија се реализација планира у oквиру стaмбeнoг oбjeктa , на адреси у ул. Илиje Бирчaнинa, бр.1A, на катастарској парцели бр. 4966 КО  Књажевац у Књажевцу.

Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..


Датум објаве:14.01.2019 године


Датум објаве:25.01.2019

Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину Пројекта, базна станица мобилне телефоније „ Књажевац 3“

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search