На основу члана 14. став 1 и члана 21  Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10  Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018 и 67/2020), а у вези са Одлуком о измени Одлуке о расписивању извора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 68/2020) Општинска управа Књажевац,


ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

   
    Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац на основу кога ће се 21. јуна 2020 године одржати избори за одборнике Скупштине општине Књажевац,  изложен је у седишту Општинске управе Књажевац – Одељењу за општу управу и заједничке послове, Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
    Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су подаци тачни.
    Захтеви за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин  са пребивалиштем, на територији општине Књажевац могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10;00 до 14;00 најкасније до дана закључења бирачког списка 05.06.2020 године.
    Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у  бирачком списку  има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
    После закључења бирачког списка од 06 јуна 2020 године до 17 јуна 2020 године у 24,00 сати (најкасније 72 сата пре дана одређеног за одржавање избора) грађани и подносилац проглашене изборне листе или лице које он овласти могу захтев за промене у Јединственом бирачком списку поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Општинске управе Књажевац, по месту пребивалишта.
    У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
    Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak , уношењем податке о јединственом матичном броју грађана.
    Бирачи који су први пут стекли право и бирачи који закључно са 21. јуном 2020. године стичу пунолетство,  бирачи који су применили адресу становања, као и бирачи који на задњим изборима нису могли да гласају из разлога неевидентирања истих у Јединствени бирачки списак, потребно је да обавезно изврше проверу веродостојности свог уписа, уз обавезно подношење важеће личне карте на увид.
Акт можете преузети овде

На основу члана 14. став 1 и чланова 15 и 21  Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10  Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018 и 67/2020), а у вези са Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“ бр.68/2020) Општинска управа Књажевац,


ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ


    Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац изложен је у седишту Општинске управе Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
    Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су подаци тачни.
    Захтеви за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин  са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Књажевац могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10;00 до 14;00 најкасније до дана закључења бирачког списка 05.06.2020 године.
    Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у  бирачком списку  има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
    Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка односно до 30.05.2020 године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на теирторији општине Књажевац (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
    У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
    Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak , уношењем податке о јединственом матичном броју грађана.
Акт можeтe преузети овде

На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 34/10- одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутент.тумачење и 68/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, броj 65/20) и Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2020), Општинска изборна комисија општине Књажевац, на једанаестој седници одржаној дана 11. маја 2020. године, донела је РЕШЕЊЕ које можете преузети овде

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', бр. 87/2018),  Штаб за ванредне ситуације општине Књажевац, на седници одржаној дана 08.05.2020. године доноси ЗАКЉУЧАК који можете преузети овде

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', бр. 87/2018),  Штаб за ванредне ситуације општине Књажевац, на седници одржаној телефонским путем дана 11.05.2020. године доноси ЗАКЉУЧАК о изменама Закључка са инструкцијама за почетак рада ПУ "Бајка" Књажевац, број 217-83/2020-01 од дана 08.05.2020.године који можете преузети овде

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', бр. 87/2018),  Штаб за ванредне ситуације општине Књажевац, на седници одржаној дана 08.05.2020. године доноси ЗАКЉУЧАК који можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search