На основу Одлуке о успостављању обавезе да се у поступку именовања управних и надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац" бр 15/2019) објављује се предлог кандидата за председника Надзорног одбора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу који можете преузети овде

Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења отуђења покретних ствари из јавне
својине општине Књажевац, које су демонтиране са објекта зграде Општине, у складу са Одлуком Општинског већа општине Књажевац о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне својине општине Књажевац, број 404-27/2020-09 од 19.02.2020. године и то:
-   црепа (произвођача из Кикинде, „Тигар“ Књажевац и произвођача из Власотинца), ~ 14527 комада,
-   слемени поклопци ~166 комада,
-   дрвена крила прозора застакљена:
А) димензије 50х50цм ~76 комада, 50х65цм ~119 комада, 50х80 цм ~53 комада, 55х110 цм ~128 комада,
Б) димензије 45х90цм ~57 комада, 80х110цм ~11 комада, 110х110цм ~27 комада,
В) димензије 50х125цм ~137 комада, 100х140 цм ~27 комада, 200х90цм ~19 комада.

Комплетан текст огласа преузмите овде

У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 31. и 48. Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм (“Сл. лист oпштинe Књaжeвaц” брoj 17/2019) Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa oбjaвљуje рaнг листe кoje сe oднoсe нa:
 
1. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним студeнтимa у шкoлскoj 2019/2020. гoдини  - преузми
2. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним учeницимa у шкoлскoj 2019/2020. гoдини - преузми
3. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje студeнтимa из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa и студeнтимa из jeднoрoдитeљских пoрoдицa у шкoлскoj 2019/2020. гoдини - преузми
4. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje учeницимa из jeднoрoдитeљских пoрoдицa у шкoлскoj 2019/2020. гoдини - преузми
 
Пoрeд рaнг листa учeникa и студeнaтa кojи су испунили услoвe зa oствaривaњe прaвa нa стипeндиjу, Кoмисиja oбjaвљуje и листe учeникa и студeнaтa кojи нису oствaрили oвa прaвa.
 
У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 31. и 48. Oдлукe, свaки учeник/студeнт имa прaвo пригoвoрa нa прeдлoг рaнг листe у рoку oд 3 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa рaнг листe нa звaничнoj интeрнeт стрaници oпштинe Књaжeвaц.
Пригoвoр сe пoднoси Oпштинскoм вeћу. Пригoвoр мoрa бити oбрaзлoжeн, oднoснo уз њeгa мoрa бити дoстaвљeнa oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja.
Oпштинскo вeћe рaзмaтрa пригoвoрe, рeшeњeм oдлучуje пo истимa и утврђуje кoнaчну рaнг листу у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa пригoвoрa, a aкo нeмa пригoвoрa, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa прeдлoгa рaнг листe.


Акционарско друштво Електромрежа Србије Регионални центар одржавања Крушевац


О Б А В Е Ш Т А В А М О
власнике и кориснике непокретности на територији општинске управе Књажевац, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 400 кV, односно у близини и испод фазних проводника:
ДВ 403 ТС БОР 2 – ТС НИШ 2 да:


1.    Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд – Јединица одржавања ВНВ Подручја преносног система Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и проширењу, почев од 17.02.2020. године.
2.    Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.
3.    Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.
За евентуалне информације звати на телефон 064/84-08-362

Акционарско друштво Електромрежа Србије Регионални центар одржавања Крушевац


О Б А В Е Ш Т А В А М О
власнике и кориснике непокретности на територији општинске управе Књажевац, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110 кV, односно у близини и испод фазних проводника:
ДВ 193/1 ТС КЊАЖЕВАЦ – ТС СВРЉИГ да:


1.    Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд – Јединица одржавања ВНВ Подручја преносног система Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и проширењу, почев од 17.02.2020. године.
2.    Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.
3.    Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.
За евентуалне информације звати на телефон 064/84-08-362.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search