На основу члана 94., члана 102. и 103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС”, број 21/16, 113/17, 95/18, 95/18 –др. закон и 86/19 –др. закон),   члана 12. става 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама  локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 95/16) и Закључка Комисије  за давање сагласности за ново запошљавање  и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-8368/2020  од 28. октобра 2020. године, Општинска управа Књажевац   оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког  радног места намештеника  у Општинској управи Књажевац
Конкурс у целини можете преузети овде

 

На основу члана 94., члана 102. и 103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС”, број 21/16, 113/17, 95/18, 95/18 –др. закон и 86/19 –др. закон),   члана 12. става 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама  локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 95/16) и Закључка Комисије  за давање сагласности за ново запошљавање  и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-11841/2019  од 27. новембра 2019. године, Општинска управа Књажевац   оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Књажевац
Конкурс у целини можете преузети овде

Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa oбjaвљуje:
1.  прeдлoг рaнг листe учeникa пo кoнкурсу зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa зa учeникe сa прeбивaлиштeм нa тeритoриjи oпштинe Књaжeвaц, зa шкoлску 2020/2021. гoдину и
2.  прeдлoг рaнг листe учeникa пo кoнкурсу зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц, зa шкoлску 2020/2021. гoдину
Свaки учeник имa прaвo пригoвoрa нa рaнг листу у рoку oд 3 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa рaнг листe, oднoснo дo пoнeдeљкa, 9.11.2020. гoдинe.
Пригoвoр сe пoднoси Oпштинскoм вeћу и мoрa бити oбрaзлoжeн, oднoснo уз њeгa мoрa бити дoстaвљeнa oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja.

Обавештавамо грађане да од четвртка 22.10.2020.године на шалтерима Локалних пореских администрација почиње са радом Шалтерска апликација. Шалтерска апликација омогућава креирање електронског идентитета грађана – еГрађанин, свима који имају валидна биометријска документа и навршених 16 година живота. Преко Шалтерске апликације врши се регистрација корисника и издавање параметара за двофакторску аутентикацију.
Шалтерска апликација од 22.10. доступна је на следећем линку https://salter.euprava.gov.rs/. Да бисте приступили Шалтерској апликацији потребно је да имате квалификовани електронски сертификат, да будете регистровани на Порталу за електронску идентификацију (линк за регистрацију је у наставку https://eid.gov.rs/) и да имате креиран налог за рад у Шалтерској апликацији.

На основу одредбе члана 63. ("Сл. лист општине Књажевац", број 17/2019), и члана 61. тачка 3. Статута општине Књажевац - пречишћен текст ("Сл. лист општине Књажевац", број6/2019), Општинско веће општине Књажевац,  на седници одржаној дана 19.10.2020. године објављује КОНКУРС ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ. Конкурс можете целини преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search