“На основу одредбе члана 4. став 1. алинеја 5. И одредбе члана 7. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Kњажевац за које је обавезна јавна расправа И поступку спровођења јавне расправе  (“Сл. лист општине Kњажевац”, број 19/2017), Одељење за привреду И друштвене делатности Општинске управе Kњажевац организује јавну расправу о предлогу Одлуке о боравишној такси.
Јавна расправа биће одржана 2.9.2019. године у сали Општинског већа, у згради општине Kњажевац, са почетком у 11х.
Позивамо све заинтересоване грађане да учествују у јавној расправи.
Текст предлога Одлуке о боравишној такси можете преузети овде.

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Општина Књажевац
Општинска управа
Одељење за привреду и друштвене делатности
Број: 320-126/2019-06
Датум: 08.08.2019. годинеЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Општина Књажевац
Општинска управа
Одељење за привреду и друштвене делатности
Број: 320-125/2019-06
Датум: 08.08.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 48. Статута општине Kњажевац пречишћен текст (Сл. лист општине Kњажевац", број 6/2019, чл. 17. Одлуке о финансирању пројеката удружења из буџета општине Kњажевац ("Сл. лист општине Kњажевац", број 12/10 и 6/11), а по расписаном Kонкурсу број 024-43/2019-02 од 06.06.2019. године и на основу Закључка Општинског већа број 06-64/2019-09 од 17.07.2019. године, Председник општине Kњазевац донео је Одлуку о избору пројеката удружења из области социјалне заштите који се финансирају из буџета општине Kњажевац за 2019. годину. Одлуку можете преузети овде.

ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ  УВИД
ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СЕЛА БАЛТА БЕРИЛОВАЦ

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 01. јула  до 15. јула 2019. године, радним данима од 8 до 15 часова у просторијама JП «Предузеће за развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац, Кеј Д. Туцовића бр. 30 и у згради општине Књажевац, ул. М. Обилића бр. 1, соба бр. 44.

Циљ израде Плана генералне регулације је спровођење Просторног плана општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац бр. 9/1/2011) и ближа разрада обухваћеног подручја од око 141 ха. Граница обухвата Плана детаљне регулације је одређена  Одлуком о изради плана. Коначна граница планског обухвата утврдиће се у фази нацрта Плана генералне регулације.
Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац, најкасније до 15.07. 2019. године.
Евидентиране примедбе и сугестије, правних и физичких лица, могу утицати на планска решења.
Пре излагања на рани јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седници одржаној 18.06. 2019. године донела закључак о оглашавању раног јавног увида .
Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон).

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search