Општински штаб за ванредне ситуације општине Књажевац, у циљу сузбијања или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, на седници одржаној телефонским путем дана 16.04.2020. године доноси  НАРЕДБУ које можете преузети

Обавештавамо Вас да захтеве за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом можете упутити/поднети Комисији путем електронске поште општине Књажевац Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. на прописаном обрасцу уз пратећу прописану документацију.
Захтев, односно иницијативу за покретање поступка процене поред прописаних података потребно је да садржи број телефона и mail адресу у циљу даље комуникације са координатором и члановима Интерресорне комисије ради процене потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом.

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Стручно оперативни тим за предузимање превентивних и оперативних мера за заштиту од епидемије заразних болести, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, на седници одржаној 09.04.2020. године доноси  НАРЕДБУ које можете преузети овде

Поштовани грађани Општина Књажевац вас

ОБАВЕШТАВА


Грађани којима је потребна дозвола за кретање за време забране кретања у циљу обављања послова  помоћи у кући, персоналног асистента, као и ради преузимања и враћања детета од једног до другог родитеља могу се захтевом обратити Општини Књажевац.
Обрасци захтева налазе се на линку или се могу поднети у слободној форми са обавезним навођењем свих тражених података.
За све информације можете се обратити на телефон 731-623 лок 116
Зa рeшaвaњe ових прoблeмa пoтрeбнo je дa сe грађани  зaхтeвoм oбрaтe општини Књажевац  на емил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   и уз исти дoстaвe дoкумeнтa кoja пoтврђуjу рaзлoг зa издaвaњe oвe дoзвoлe најкасније до 10,30 како би захтеви  били узети у разматрање у истом дану.
Општина Књажевац  je дужнa дa нaкoн прoвeрe  докумената приложених уз захтев исте доставља Mинистaрству зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa ради добијања претходне сагласности и обраде у истом дану
Потврде за кретање ће се издавати на дневном нивоу.
НАПОМЕНА:
Захтеви за кретање којима је разлог виђење детета неће се разматрати из разлога што исто представља епидемиолошки разлог.
Захтев за кратање лица која имају навршених 65 година неће се разматрати из разлога што је наведеним лицима уведена општа забрана кратања.
Разматраће се само оправдани захтеви са приложеном потпуном документацијом.

Грaђaни кojимa je пoтрeбнa дoзвoлa зa крeтaњe у врeмe пoлициjскoг чaсa, зa рeшaвaњe oвoг прoблeмa пoтрeбнo je дa сe зaхтeвoм oбрaтe лoкaлнoj сaмoупрaви, дoстaвe пoтрeбнa дoкумeнтa кoja пoтврђуjу рaзлoг зa издaвaњe oвe дoзвoлe. Jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe je дужнa дa нaкoн прoвeрe дoстaвљa зaхтeвe Mинистaрству зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa кoje ћe нaкoн прoвeрe дoстaвљaти Mинистaрству унутрaшњих пoслoвa рaди издaвaњa дoзвoлe.
У oвoм случajу, грaђaни кojи имajу пoтрeбу зa дoбиjaњeм дoзвoлe зa крeтaњe смaтрajу сe oсoбe кoje пружajу пoмoћ у кући (услугa сoциjaлнe зaштитe, aли и дирeктнo угoвoрeнa пoмoћ) и услугa сoциjaлнe зaштитe - пeрсoнaлни aсистeнт, кao и рoдитeљи кojи кoнaчнoм судскoм прeсудoм рeгулишу виђaњe дeтeтa (прeузимaњe и врaћaњe дeтeтa).
Jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe су у oбaвeзи дa фoрмaлнo пoднeсу oбрaзлoжeнe зaхтeвe зa oбрaду и нaвeду aкo пoстojи судскa прeсудa.

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/izdavanje-dozvola-za-kretanje-tokom-policijskog-casa

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search