Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време

На основу члана 8. Закона о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација („Службени гласник РС”, број 96/2015) ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време

ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Закупцима на неодређено време сматрају се лица, носиоци станарског права која су то право стекли у складу са законом, односно по сили закона и која, на основу уговора о закупу стана и/или одлуке надлежног органа, односно на основу правоснажног судског решења који замењује уговор о закупу стана, користе стан:
1) у својини грађана;
2) који припада задужбини;
3) који припада фондацији;
4) који је у поступку враћања одузете имовине.
Евиденциону пријаву могу поднети и власници станова на којима је засновано право закупа на неодређено време.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз пријаву се подносе следећи документи:
1) уговор о закупу стана и/или копија акта о додели стана у закуп на неодређено време или правоснажно судско решење које замењује уговор о закупу стана;
2) идентификациони документ закупца и доказ о својству члана његовог породичног домаћинства (извод из матичне књиге рођених закупца и члана његовог породичног домаћинства);
3) доказ о пребивалишту закупца и чланова његовог породичног домаћинства (очитана лична карта и/или фотокопија уверења о пребивалишту);
4) уверење Управе јавних прихода јединице локалне самоуправе да се закупац и чланови његовог породичног домаћинства не воде у службеној евиденцији као власници непокретности по основу локалних јавних прихода;
5) изјава под кривичном и материјалном одговорношћу закупца и чланова његовог породичног домаћинства да немају на други начин решено стамбено питање, односно да немају у својини одговарајући стан за стално становање у смислу закона који уређује становање;
6) доказ о власништву стана и уговор о закупу стана уколико је он закључен, који подноси власник стана на којем је засновано право закупа на неодређено време;
7) доказ о покренутом или правоснажно окончаном поступку реституције, који подноси власник стана.
Уз пријаву се подносе оверене фотокопије докумената, чија је овера ослобођена плаћања такси (чл. 4. ст. 2. Закона о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација („Службени гласник РС” бр. 96/2015).
Под чланом породичног домаћинства закупца стана сматрају се: супружник и ванбрачни партнер, дете (рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторак), родитељи закупца и његовог супружника и ванбрачног партнера, као и лице које је закупац по закону дужан да издржава, као и сви директни потомци закупца (рођени у браку или ван брака, усвојени или пасторци) и њихови супружници и ванбрачни партнери.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Евиденциона пријава подноси се у два примерка са документацијом, непосредно писарници Општинске управе Књажевац у улици Милоша Обилића бр. 1, Услужни центар у приземљу, радним данима од 9 до 15 часова или поштом препоручено на адресу Општинска управа Књажевац - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, са назнаком: „Јавни позив за евидентирање закупаца на неодређено време”, улица Милоша Обилића бр. 1, у року од 30 дана од дана објављивања позива, а последњи дан за пријаву је 19. фебруар 2016.године.
Образац пријаве се може преузети на писарници Општинске управе Књажевац или овде. Додатне информације се могу добити на телефон 019 731 623, или у просторијама Општинске управе Књажевац, улица Милоша Обилића бр. 1, у Услужном центру - писарница  и у канцеларији бр. 44.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search