Јавни позив за оставривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Књажевац за 2020.годину

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Општина Књажевац
Општинска управа
Одељење за привреду и друштвене делатности
Број: 320-126/2019-06
Датум: 08.08.2019. годинеЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУУ складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине    Књажевац, расписује јавни позив којим обавештава:
-    образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
-    високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
-    правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Књажевац за 2020. годину, до дана 31.октобра 2019. године.

Потребна документација:
1)    Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
2)    Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
3)    Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

    Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган пштине Књажевац, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

     

    Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га вратити подносиоцу неотвореног.

    Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Књажевац или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта / надлежном органу на територији општине Књажевац за 2020. годину, на адресу: Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Књажевац, Књажевац, ул. Милоша Обилића, бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

    Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Саша Петровић, телефон: 019 / 731 - 623, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

    Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Књажевац и огласној табли општине.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search