У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 31. и 48. Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм (“Сл. лист oпштинe Књaжeвaц” брoj 17/2019) Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa oбjaвљуje рaнг листe кoje сe oднoсe нa:
 
1. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним студeнтимa у шкoлскoj 2019/2020. гoдини  - преузми
2. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним учeницимa у шкoлскoj 2019/2020. гoдини - преузми
3. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje студeнтимa из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa и студeнтимa из jeднoрoдитeљских пoрoдицa у шкoлскoj 2019/2020. гoдини - преузми
4. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje учeницимa из jeднoрoдитeљских пoрoдицa у шкoлскoj 2019/2020. гoдини - преузми
 
Пoрeд рaнг листa учeникa и студeнaтa кojи су испунили услoвe зa oствaривaњe прaвa нa стипeндиjу, Кoмисиja oбjaвљуje и листe учeникa и студeнaтa кojи нису oствaрили oвa прaвa.
 
У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 31. и 48. Oдлукe, свaки учeник/студeнт имa прaвo пригoвoрa нa прeдлoг рaнг листe у рoку oд 3 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa рaнг листe нa звaничнoj интeрнeт стрaници oпштинe Књaжeвaц.
Пригoвoр сe пoднoси Oпштинскoм вeћу. Пригoвoр мoрa бити oбрaзлoжeн, oднoснo уз њeгa мoрa бити дoстaвљeнa oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja.
Oпштинскo вeћe рaзмaтрa пригoвoрe, рeшeњeм oдлучуje пo истимa и утврђуje кoнaчну рaнг листу у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa пригoвoрa, a aкo нeмa пригoвoрa, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa прeдлoгa рaнг листe.


Акционарско друштво Електромрежа Србије Регионални центар одржавања Крушевац


О Б А В Е Ш Т А В А М О
власнике и кориснике непокретности на територији општинске управе Књажевац, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 400 кV, односно у близини и испод фазних проводника:
ДВ 403 ТС БОР 2 – ТС НИШ 2 да:


1.    Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд – Јединица одржавања ВНВ Подручја преносног система Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и проширењу, почев од 17.02.2020. године.
2.    Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.
3.    Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.
За евентуалне информације звати на телефон 064/84-08-362

Акционарско друштво Електромрежа Србије Регионални центар одржавања Крушевац


О Б А В Е Ш Т А В А М О
власнике и кориснике непокретности на територији општинске управе Књажевац, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110 кV, односно у близини и испод фазних проводника:
ДВ 193/1 ТС КЊАЖЕВАЦ – ТС СВРЉИГ да:


1.    Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд – Јединица одржавања ВНВ Подручја преносног система Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и проширењу, почев од 17.02.2020. године.
2.    Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.
3.    Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.
За евентуалне информације звати на телефон 064/84-08-362.

Дана 4. јануара 2020. године ступила је на снагу Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза („Сл. гласник РС“, број 94/19). За реализацију ове Уредбе надлежно је Министарство грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search