На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

 

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ЛИМО СЕРВИСУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 30.05.2019 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ЛИМО СЕРВИСУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

 МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 10. јуна 2019 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.

 ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

 БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи присуствовали су представници такси превозника на територији општине Књажевац

 БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: На јавној расправи истакнуте су примедбе на члан 8 став 1 тачка 2 у делу захтеваног звања такси возача. Представници такси превозника истакли су да наведено звање смањује могућност великом броју возача да се бави овом делатносшћу. Представници такси превозника предложили су да се наведени члан измени са већим обухватом потребног звања за такси возача.

На јавној расправи истакнута је и сугестија на врсту материјала од којег се израђује евиденциони број кровне ознаке јер се иста, услед временских прилика оштећује. Наведена примедба је прихваћена и измењен је члан 13 став 2 тако да исти гласи:

„Зa свaкo вoзилo зa кoje je издaтo oдoбрeњe издaje сe пластифицирана нaлeпницa (величине 50 x 70 mm ) сa брojeм и грбoм општине Књажевац – евиденциони број кровне ознаке..“

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: примедба на члан 8 став 1 тачка 2 у делу захтеваног звања за такси возача није прихвћена из разлога што је чланом 87б Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано: „Возач мора да испуњава следеће услове: 2.  дa имa звaњe вoзaчa моторног возила  или звaњe тeхничaрa друмскoг сaoбрaћaja или звaњe вoзaчa спeциjaлистe пeтoг стeпeнa стручнe спрeмe“ те не постоји законска могућност измене звања возача.

 У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

 

Број: 344-69/2019-07

Дана: 10.06.2019 године

К њ а ж е в а ц

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search