Бранкица Милошевић - заједничко лице за заштиту података о личности за све органе општине Kњажeвац

Милоша Обилића 1, Kњажевац

019 731 623

е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018.) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења органима општине Kњажевац и њихвим запосленима о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

Повереник овлашћен за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Марко Стојановић, Председника Скупштине општине Књажевац
адреса: ул. Милоша Обилића број 1.  19350 Књажевац
телефон: 019/733-119
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на исти начин на који се подноси и сваки други захтев.

У захтеву треба навести која се информација тражи, назив органа од кога се  информација тражи, подаци о тражиоцу информације као и начин достављања информације. Тражилац информације у захтеву не мора навести разлог тражења информације.
Тражилац у захтеву наводи на који начин жели да му се омогући право на приступ информацијама односно наводи да ли жели увид, дали копију документа, да ли жели докуменат у електронском облику.
Корисник, односно тражилац информације:
сваки грађанин и правно лице

1. Поступак:

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације може поднети писменим путем или га може саопштити усмено. Или путем e-mail адресе.
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Обрасци за подношење захтева налазе се на инфо-пулту Општинском услужном центру и на веб-сајту општине.

Захтев мора садржати:
-назив органа власти:

 


ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ


Књажевац
Ул. Милоша Обилића бр. 1.ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ
ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА-име, презиме и адресу тражиоца,
-што прецизнији опис информације која се тражи

Захтев може садржати:

-и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Писмени захтев се може поднети и лично на шалтеру број 1 у Општинском услужном центру.
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник који води овлашћено лице органа власти за приступ информацијама од јавног значаја
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
-обавештења да ли поседује тражену информацију,
-да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
-да му изда копију тог документа,
-да му достави копију документа поштом, или на други начин.

2. Одлучивање по захтеву

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота, или слободе неког лица, односно за угрожавање, или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

3. Накнада:

-увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан,
-издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се у обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије,
-код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања

Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију су:

-новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
-удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и
-сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи, или на интернету.

4. Ж а л б а

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Р о к: 15 дана од дана достављања решења органа власти
Адреса повереника:
Повереник за информације од јавног значаја
Булевар краља Александра 15
11000 Б Е О Г Р А Д

http://www.poverenik.rs/index.php

Образац захтева за приступ инфомацији од јавног значаја преузмите овде

Образац Жалбе против одлуке органа власти преузмите овде

Образац Жалбе када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе) преузмите овде

TРOШКOВНИК

кojим сe утврђуje висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прописан Уредбом o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкуmeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja („Сл. Гласник РС“, бр. 8/2006)

Кoпиja дoкумeнaтa пo стрaни:
нa фoрмaту A3 6 динaрa
нa фoрмaту A4 3 динaрa
Кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису:
- дискeтa 20 динaрa
- ЦД 35 динaрa
- ДВД 40 динaрa

Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo кaсeти 150 динaрa
Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo-видeo кaсeти 300 динaрa
Прeтвaрaњe jeднe стрaнe дoкумeнтa из физичкoг у eлeктрoнски oблик 30 динaрa
Упућивaњe кoпиje дoкумeнтa трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у JП ПTT Србиje

Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиja дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прeлaзи изнoс oд 500,00 динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je дужaн дa прe издaвaњa инфoрмaциje пoлoжи дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних трoшкoвa прeмa oвoм трoшкoвнику.

Oргaн влaсти мoжe oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa нe прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa, a пoсeбнo у случajу дoстaвљaњa крaћих дoкумeнaтa путeм eлeктрoнскe пoштe или тeлeфaксa.

Број жиро рачуна: 840-742328843-30
Сврха: Накнада нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja
Модел: 97
Позив на број: 60-045

 

Одлука о буџету

 

2020

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о буџету за 2020. годину

2019

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о буџету за 2019. годину

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ (27.03.2019)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (27.03.2019)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ (04.10.2019)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (04.10.2019)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ (12.11.2019)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (12.11.2019)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ (09.12.2019)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (09.12.2019)

2018

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о буџету за 2018. годину

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (23.03.2018)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (23.03.2018)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (13.04.2018)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (13.04.2018)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (30.04.2018)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (30.04.2018)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (17.07.2018)

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (17.07.2018)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (27.11.2018)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (27.11.2018)

2017

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (20.02.2017)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (26.04.2017)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (12.07.2017)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (18.10.2017)

2016

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ (12.02.2016)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ (07.07.2016)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ (07.11.2016)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ (29.11.2016)

 

Завршни рачун

 

2018

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Мишљење овлашћеног Ревизора за 2018. годину можете погледати овде. Комплетан извештај може се добити на Захтев код Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 2017

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Мишљење овлашћеног Ревизора за 2017. годину можете погледати овде. Комплетан извештај може се добити на Захтев код Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2016

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

Мишљење овлашћеног Ревизора за 2016. годину можете погледати овде. Комплетан извештај може се добити на Захтев код Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2015

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРИМЉЕНЕ  ДОНАЦИЈЕ  И ЗАДУЖЕЊЕ

Мишљење овлашћеног Ревизора за 2015. годину можете погледати овде. Комплетан извештај може се добити на Захтев код Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Периодични извештаји

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2017. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.–30.06.2016. ГОДИНЕ

 

Планирани  и остварени приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Књажевац

Извештај Државне ревизорске институције за 2014.годину можете погледати овде

 

Месечни извештаји

Приходи и расходи буџета за Август 2017.

Приходи и расходи буџета за Септембар 2017.

Приходи и расходи буџета за Октобар 2017.

Приходи и расходи буџета за Новембар 2017.

Приходи и расходи буџета за Децембар 2017.

Приходи и расходи буџета за Јануар 2018.

Приходи и расходи буџета за Фебруар 2018.

Приходи и расходи буџета за Март 2018.

Приходи и расходи буџета за Април 2018.Документа

Зaхтeв зa  прoмeну aпрoприjaциje

 

Зaхтeв зa прeнoс срeдстaвa индирeктнoм кoриснику

 

Зaхтeв зa прeнoс срeдстaвa дирeктнoм кoриснику

 

Зaхтeв зa прeузимaњe oбaвeзa

Зaхтeв зa испрaвку књижeњa

1.    Богојевић Раде               АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
2.    Божиновић Мирољуб     АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
3.    Вељковић Видинка        АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
4.    Видојевић Микица         АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
5.    Вулић Борка                   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
6.    Вучић Радојица               АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
7.    Драгићевић Владан        АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
8.    
9.    Живковић Дарко              ИВИЦА ДАЧИЋ – СПС
10.    Живановић Зорана       ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – КЊАЖЕВАЦ ЗА КРАЉА    
11.    Ивановић Лидија       АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
12.    Јанаћковић Слободанка  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
13.    Јеленковић Кристина       АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
14.    
15.    
16.    Крстић Вериша            АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
17.    Маринковић Бобан        АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
18.    Манојловић Иванка        АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
19.    Михајловић Љиљана        АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
20.    Миладиновић Александар  ИВИЦА ДАЧИЋ - СПС
21.    Милојић Александар         АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
22.    Милојковић Милена         АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
23.    Милосављевић Александар АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
24.    Никић Љубиша             АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
25.    Никић Весна             АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
26.    Николић Лидија             АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
27.    Петровић Марко             АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
28.    Првуловић Катарина         ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – КЊАЖЕВАЦ ЗА КРАЉА    
29.    Раденковић Наташа         ИВИЦА ДАЧИЋ - СПС
30.    Радовановић Владан         АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
31.    Станковић Саша             ИВИЦА ДАЧИЋ - СПС
32.    Смиљанић Владислав         ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – КЊАЖЕВАЦ ЗА КРАЉА    
33.    Стевановић Игор                АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
34.    Стојановић Слађана           АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
35.    Стојановић Марко         АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
36.    Стојановић Драгиша          АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
37.    Тасић Горан                     АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
38.    Тодоровић Мартин             АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
39.    Филиповић Братислав         АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
40.    Цветановић Марија         ИВИЦА ДАЧИЋ - СПС

ЉИЉА МИЛЕНКОВИЋ,

дипломирани правник

тел. 019/731-623

фах 019/732-730

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search